Drammen barne og ungdomsteater får 75 000 kroner i støtte av Sparebankstiftelsen til verktøy til kulissegruppa. MARIANNE M. JONASSEN

10 millioner til Buskerud

Skrevet av Bjørn Larsen
03.01.2020 07:50 - OPPDATERT 06.01.2020 14:24

Organisasjoner, lag og foreninger i Buskerud er tildelt 10 millioner kroner i større fra Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB har delt ut 127 millioner kroner på 557 lokale prosjekter på Østlandet. Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. 

Stiftelsen mottok 1684 søknader og 33 prosent av søknadene ble tildelt støtte.

De tildelte beløpene varierer fra 4000 kroner til 5 millioner kroner. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Meningsfylte aktiviteter 

- Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene. Pengestøtten bidrar til å understøtte det gode frivillige arbeidet som gjøres i lokalmiljøet rundt omkring på Østlandet, sier André Støylen (bildet), direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

·         Kunst og kultur: 21 %

·         Natur og friluftsliv: 21 %

[annonse]
·         Nærmiljø og kulturarv: 22 %

·         Idrett og lek: 36 %

Tilhørighet

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet. 

Stiftelsen støtter prosjekter som:

·         Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)

·         Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)

·         Fremmer mestring og læring (ferdigheter)

·         Utvikler rollemodeller (forbilder)

Prosjektene som får støtte skal komme mange til gode og ha et perspektiv utover dagen i dag. Se hvem som får støtte i Buskerud:

https://www.sparebankstiftelsen.no/sites/sbs/files/user/Gavetildelinger/191212_lokale_tildelinger_buskerud.pdf  

Ny sjanse 1. februar

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på www.sparebankstiftelsen.no


[email protected]