Hjem Kultur 4,5 millioner fordelt – se hvem som fikk støtte

4,5 millioner fordelt – se hvem som fikk støtte

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. For 2019 mottok prosjekter i Buskerud 4.514.000 kroner, hvorav 440.000 kroner til Treschows gate 8 i Drammen. 

– Huset har fine jugendtrekk og er del av et bykulturmiljø med nasjonal betydning, i et område med tett eldre trehusbebyggelse og eldre gatestruktur, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. 

Men bygården har gjennom årene vært gjennom reparasjoner hvor det er blitt brukt feil type materialer på fasaden, som har ført til fukt og flassende maling.  

– Eierne har planlagt gode tiltak for å bøte på dette. Kulturminnefondet er glade for å bidra til å stanse forfallet og bidra til at kulturminnet ikke går tapt, forteller Bjørgen.  

Støtte til kurs 

I tillegg til kulturminner som bygninger, fartøyer og hageanlegg, støtter Kulturminnefondet håndverkskurs og -seminarer som gir grunnlag for kompetanseheving innenfor eldre tradisjonshåndverk.  

Et av prosjektene som fikk støtte i fjor var et seminar i bygging av tjæremile i regi av Hardraade Vikingskipforening. Byggingen av mila er en del av et større prosjekt hvor det skal bygges et fullskala vikingskip til Tyrifjorden. I mila skal det brennes tjære til bruk på vikingskipet. Fremstilling av tjære gjennom brenning av miler er en mange hundre år lang tradisjon, og tjære var mye brukt blant annet til behandling og impregnering av trevirke.  

– Få håndverksmiljøer praktiserer dette i dag, og det er derfor svært positivt at det gjennomføres kurs om håndverket, sier Bjørgen. 

Tabell: Stine-Merethe B. Johansen

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist. 

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid. Kulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Bygg, båter og hager 

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som: 

  • hus og bygninger
  • båter og fartøyer  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Påbegynte og sluttførte prosjekter prioriteres ikke hos Kulturminnefondet. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer.

[email protected]