Hjem Nyheter Bygger ut Kattegat kai med 200 meter

Bygger ut Kattegat kai med 200 meter

– Vi har kommet frem til at samfunnsnytten overstiger de forurensningsmessige ulempene knyttet til å utvide kaien. Drammen havn har fått krav om å sette opp partikkelsperre som kan fange opp partikler og sedimenter som virvles opp fra sjøbunnen slik at dette ikke spres til fjorden. Havna er også pålagt å måle mengden partikler i vannet for å ha oversikt over utviklingen, sier Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef i klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i sjø ved Kattegat Kai på Holmen i Drammen kommune.

Tillatelsen gis i sammenheng med forlengelse av Kattegat kai på Holmen. Eksisterende kai skal forlenges i sydlig retning med ca. 200 meter.

I forbindelse med arbeidene skal det settes 84 peler i sjøen, og graves og planeres i eksisterende fyllingsskråning under fremtidig kai og i motfylling foran kai.

Drammen havnevesen er i gang med søknadsprosser som må til for at de kan begynne og operer fra Holmen.

Dette er fordi Drammen kommune har tatt over anlegget på Tangen og Lierstranda, som tidligere tilhørte Drammen havn.

– Slik mistet vi ca 1000 meter kai, forteller Ivar A. Vannebo som er assisterende havnedirektør for Drammen havn.

Den eksisterende kaien på Holmen er nå 140 meter og blir nå ytterligere forlenget med 200 meter.

Drammen havn er en stor del av byutviklingen på Holmen med jernbaneutbyggingen.

– Akkurat nå jobber vi med å få det ut på anbud, og håper at arbeidet med å forlenge kaia starter opp allerede tidlig 2021, sier Vannebo.

Litt om Drammen havn: 

  • Drammen havn er en interkommunal havn eid av Drammen, Lier og Asker kommune.
  • Det er også en av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering.
  • Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane.
  • Drammen havn er en intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt og kostnadseffektivt.
  • Et knutepunkt som ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 millioner.
  • Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.
  • I flere tiår har Drammen havn vært Norges største havn for bilimport, men også containere, offshore installasjoner, prosjektlaster, stål, stykkgods, våt- og tørr-bulk skipes over Drammen havn i dag. (Kilde: Drammen havn).

[email protected]