Hjem Nyheter Full fokus på tryggere skolevei

Full fokus på tryggere skolevei

FAU ved Gulskogen gjennomfører i hele uke 47 en trafikkaksjon for å sette fokus på trafikksituasjonen i bydelen, og særlig på veiene ved og rundt skolen. Vi må sikre en tryggere skolevei for barna våre. For å oppnå dette må vi mobilisere til innsats både fra foreldrene ved skolen, kommunen og politikerne. 

TERJE PRESTÅRHUS

Kaotisk bil(de)
Trafikksituasjonen rundt skolen er kaotisk, og det er alt for stor biltrafikk inn i Vintergata, Den lille veistubben utenfor skolen er overhodet ikke dimensjonert for at et stort antall foreldre skal kjøre sine barn til skolen og slippe dem av der i løpet av de siste 15 minuttene før skolestart. FAU ved Gulskogen skole ønsker å sette fokus på viktigheten av at flere barn går til skolen, slik at vi får redusert biltrafikken inn Vintergata og rundt skoleområdet. 

– Vi vil at så mange som mulig av våre barn skal gå til skolen, og vi vil at de skal ha en trygg skolevei fra dør til dør. I tillegg til området i umiddelbar nærhet til skolen, setter vi i denne aksjonen ekstra fokus på utrygge strekninger, kryss og overganger. En slik strekning, som gang på gang har blitt forsøkt løftet frem av beboere i bydelen, er Tårnfaret, kalt «brattbakken». Stikkveien mellom Tårnveien og Skogliveien er en meget bratt og uoversiktlig bakke som er skolevei for mange av barna på Gulskogen skole. I dag er veien regulert med gjennomkjøring forbudt nedenfra, men det er tillatt med gjennomkjøring ovenfra. Vinterstid er denne bakken en enorm risiko for våre barn. Det skjer ofte at biler sklir ukontrollert på glatt føre i denne bakken, og vår frykt er at det bare er et spørsmål om tid før vi får en alvorlig skade på et av våre barn som følge av dette, sier FAU-leder ved Gulskogen skole, Jeanette Stenmark. 

Ekstratiltak 
Torsdag hadde FAU ved Gulskogen skole ekstra fokus på tiltak for å sikre barnas skolevei. Der var målene som følger:

  • oppfordre foreldre til å la barna gå til og fra skolen, slik at vi kan redusere bilkjøring på og rundt skoleområdet,
  • oppfordre til trygging av utsatte kryss og overganger,
  • «stenge» Tårnfaret («brattbakken») for gjennomkjøring. Det er ikke forsvarlig at denne bakken benyttes for gjennomkjøring ovenfra og ned på glatt vinterføre. Bilister vil oppfordres til å kjøre alternativ rute denne morgenen.

– Trafikkaksjonen vi arrangerer denne uken er også et rop om at kommunen og politikerne må komme mer på banen og ta styring over byutviklingen, heller enn å la utbyggere diktere den politiske prosessen. Gulskogen er en bydel i stor utvikling, og de neste årene kommer utbyggingsprosjektene på rekke og rad. Det er svært mange prosjekter på blokka, med utbygging av både boligkomplekser og infrastruktur. Håndteres byutviklingen på Gulskogen på en god måte, vil resultatet være en bydel som blir enda mer fantastisk å bo i enn i dag. Men i en bydel som allerede har store trafikale utfordringer, kan dårlig styrt byutvikling bli katastrofalt. Vi er glad i bydelen vår og ønsker flere velkommen, men det må finnes veinett, infrastruktur, skoletomter og skoleveier som kan håndtere det store antallet nye boliger og beboere på en god måte, sa FAU-leder Stenmark.

TERJE PRESTÅRHUS

Ønsker mer gehør
Beboere i bydelen, skoleledelse og FAU ved skolene i bydelen ønsker å bli hørt når de sier ifra om uholdbare trafikkforhold, og melder fra om utfordringer som må tas særlig hensyn til når et stort antall planlagte utbygginger skal spille sammen på en god måte. 

– Når kommunen og utbyggerne gir lovnader om at skoleveier skal sikres, må dette følges opp. Det er utallige eksempler den siste tiden på at det motsatte skjer. Når det legges opp til at et nytt boligkompleks kan anlegge utkjøring fra parkeringsgarasjen direkte ut mot Gulskogen skole i Vintergata, gjør dette våre barns skolevei farligere. Når de nyinnflyttede beboerne i Proffen Hageby tillates å benytte en adkomstvei som krysser gang- og sykkelstien langs Professor Smiths allé, gjør dette våre barns skolevei farligere, sa Stenmark. 

[email protected]

 

BAKGRUNN

Hva ønsker FAU ved Gulskogen skole å oppnå med aksjonen? 

  • Vi ønsker at flest mulig foreldre skal sende barna sine til skolen til fots. Dette skaper sunne og friske barn. Vi oppfordrer derfor foreldre til å anerkjenne at vi er en del av utfordringen, men at vi også er en del av løsningen om vi lar ungene våre gå til skolen.  
  • Det er betydelige trafikale utfordringer i bydelen, og tiltak må på plass for å trygge barnas skolevei. *Dette gjelder både på kort og lang sikt. Kommunen og politikerne må på banen for å ta styringen over byutviklingen, slik at hensyn til trygg skolevei for bydelens barn ivaretas i alle beslutninger om fremtidige utbygginger. 
  • Lovnader om sikringstiltak langs skoleveien må holdes.
  • Vi ønsker en utredning av hvordan trafikken i bydelen bør reguleres for å sikre en tryggest mulig skolevei for våre barn. Dette inkluderer en vurdering av forsvarligheten av å tillate gjennomkjøring i de bratteste bakkene (særlig på vinterstid). Vi ønsker også at det vurderes om Tårnfaret bør stenges for gjennomkjøring i periodene hvor barna går til og fra skolen.
  • Et minstekrav er at de farligste bakkene og mest uoversiktlige kryssene på barnas skolevei prioriteres for tidlig brøyting/strøing. I dag er ofte store deler av veinettet i bydelen ferdigbrøytet før de bratte bakkene på barnas skolevei blir tatt. Tårnfaret, og andre svært bratte bakker på barnas skolevei, bør alltid være brøytet og strødd før klokka 8.00 om morgenen. 
  • Vi vil øke oppmerksomheten rundt trafikale utfordringer i bydelen, slik at våre bekymringer blir hørt. Gulskogen skole og FAU skal ha et møte med kommunen og BaneNor 25. november, hvor utviklingsplaner for bydelen vil presenteres. Vi håper at trafikkaksjonen bidrar til å synliggjøre utfordringene som må tas hensyn til fremover.