Hjem Nyheter «Hjertetelefon» viktig for å fange opp sårbare barn

«Hjertetelefon» viktig for å fange opp sårbare barn

Kommunalsjef for skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola forteller at kommunen tidlig klar var over problematikken som omhandlet sårbare barn. Det ble derfor utarbeidet retningslinjer for barnehager og skoler om hvordan de skulle følge opp barn og elever som de av ulike grunner var bekymret for.

–Barnehager og skolene hadde i hele perioden åpent for gruppen som ble definert fra regjeringen som sårbare barn. Og selv om barnehage og skole var stengt hadde barn med foresatte i samfunnskritiske yrker og sårbare barna hatt mulighet til å benytte tilbudet. Det ble også holdt åpent i påsken for denne gruppen, sier Thomas Larsen Sola.

Hjertetelefon 

Kommunalsjefen referer til at noen få barn og elever ikke benyttet seg av tilbudet. 

–Barnehagene og skolene var i ekstra tett dialog med denne gruppen under nedstengningen. I skolen hadde kontaktlærerne en sentral rolle i oppfølgingen med eksempelvis daglig kontakt gjennom ulike verktøy og medier, sier han, og forteller at ledelsen på de ulike skolene sammen med de ansatte kartla hvilke elever som skulle følges tett opp i perioden hvor skolen var stengt.

–Alle skolene opprettet også en «hjertetelefon» der alle elever med ulike bekymringer kunne ringe og treffe ansatte på skolene. De som betjente telefonen fikk opplæring i hvordan de skulle snakke med barn og unge som av ulike grunner hadde behov for å snakke med en voksen om det som var  vanskelig.

Langtidsvirkninger og gråsone

Ifølge Sola arbeider barnehagene og skolene med å være tett på alle barna og elevene etter at det ble åpnet opp for delvis gjenåpning.

–Etter at barnehage og skole har vært delvis stengt og det har blitt gjennomført hjemmeundervisning er det mange barn som kommer tilbake med hver sin unike opplevelse av og ikke å ha skole og barnehage som arena der de kan møte venner, trygge voksne og oppleve fellesskap. For de fleste har denne perioden gått fint og for mange har det vært en periode der det har fått ekstra mye tid sammen med familien, sier han og forklarer at de som etat vet at enkelte av barn og elever synes det har vært vanskelig.

Og etter gjenåpningen vil man være oppmerksomme på eventuelle langtidsvirkninger av stengte barnehager og skoler, sier han.

Må se alle

Etter åpningen har skolene vært bevist på at barn og unge har ulike opplevelser i den tiden skolen var stengt. Det kan også være at barn og elever som barnehagene og skolene ikke var bekymret for før stenging kan ha hatt opplevelser som ikke har vært positive. 

–Det er viktig for skolene å se alle elever. Skolene samarbeider godt med helsesykepleier på skolene ved behov for mer oppfølgning enn det kontaktlærer kan gi.  Skolene har også gjennom perioden med stengte skoler etablert et enda tettere samarbeid med andre tjenester i kommunen som gir mulighet for et mer helhetlig tilbud til den enkelte elev. Skolene melder ikke fra om at det er et større antall elever som har behov for oppfølgning etter skole. Det kan tyde på at oppfølgningen og tiltakene som er satt i gang når skolen ble steng har virket, men dette er det for tidlig å si noe om, forteller Thomas Larsen Sola.

Kommunalsjef for barnehage i Drammen kommune, Anne Gjemmestad Nilsen. Foto: Privat

Tverrfaglig samarbeid 

I barnehagene er det først og fremst pedagogiske ledere og spesialpedagoger som har vært i kontakt med familiene.

–Foresatte har fått jevnlige telefoner fra barnehagen hvor det var dialog om hjemmesituasjonen. Det var også dialog med Forebyggende tjenester og barnehagene for å kunne møte foresatte på best mulig måte, opplyser Anne Gjemmestad Nilsen, kommunalsjef for barnehager i Drammen kommune.

Ved gjenåpning av barnehagene var det stor glede å spore hos barna og de ansatte, referer Nilsen. Mens de ansatte så frem til å møte barna og foresatte igjen, løp barna inn og satt i gang med leken.

Etter noen uker med gjenåpning i de kommunale barnehager er det rundt 200 barn som ikke har begynt i barnehagen igjen. 

–Det er flere årsaker til det, forteller Nilsen og nevner blant annet endringer i familiesituasjonen og at noen foresatte er redd for smitte. 

–Barnehagene har ikke flere barn eller familier som må tettere oppfølging nå enn tidligere, avrunder Anne Gjemmestad Nilsen.

[email protected]