Hjem Nyheter Hvert tredje idrettsbygg har feil og mangler

Hvert tredje idrettsbygg har feil og mangler

– Dette er urovekkende. Det største avviket ser vi knytter seg til vann, avløp og sanitære forhold, samt varme og ventilasjon, forteller Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. 

Fersk analyse
Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF har gjort en helt fersk analyse av Tilstandsbarometeret for kommunale bygg. Analysen viser at en av tre kommunale idrettsbygg i Norge har feil eller alvorlige mangler knyttet til innvending tilstand. De største avvikene knytter seg til vann/avløp/sanitære forhold, samt varme/ventilasjon.

– Analysen vår avdekker urovekkende omfang på feil, og alvorlige mangler innvendig i kommunale idrettsbygg i Norge. Når hvert tredje idrettsbygg har innvendige feil eller alvorlige mangler, er dette noe som bør bekymre de folkevalgte, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i NKF: – Dette handler om at brukerne av disse idrettshallene opplever dårlige tilstander på sanitære forhold, eller varme/isolasjon. Og er det noe som bør være i orden i et idrettsbygg er det jo mulighet til å kunne trene i et lokale som tilfredsstiller offentlige krav til helse, miljø og sikkerhet.

Kommunalt ansvar
– Analysen vår avdekker at denne sitasjonen dessverre har vært nokså stabil over mange år. På noen områder ser vi at tilstanden er i tråd med kvalitetskravene som stilles, men dessverre er der hull, sier NKF-direktøren.

– Det er til syvende og sist kommunestyrene som sitter med det øverste ansvaret for forvaltningen av kommunale bygg. Det første de bør gjøre nå, er å sette av nok penger til å sikre løpende drift og vedlikehold, og deretter midler til å ta igjen etterslepet.

Mulige mørketall
– Analysen vår baserer seg på innrapportering fra idrettsbygg i 150 kommuner som bruker internkontrollsystemet IK-bygg som vi har utviklet i samarbeid med aktuelle direktorater og tilsynsmyndigheter. Tallene er således såpass store at vi med stor grad av sikkerhet kan anta at dette er representativt for hele kommune-Norge, sier Aale-Hansen.

– Samtidig er det kommuner som bruker egne systemer for å sjekke etterlevelse av offentlig regelverk. Disse systemene har ikke den samme årlige kvalitetssjekken med berørte myndigheter, og dermed vet vi ikke om kontrollen faktisk er god nok. Dermed kan det være at tilstand i enkelte kommuner er enda dårligere enn vi nå har avdekket.

[email protected]