Hjem Nyheter Kraftig økning i sykefraværet

Kraftig økning i sykefraværet

I 1. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 6,0 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 16,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. I Viken fylke var sykefraværet på 6,5 prosent (+15,9 prosent), mens det i landet som helhet var på 6,2 prosent (+12,7 prosent).

Det er hovedsakelig sykmeldinger på grunn av omikronbølgen som står for den kraftige økningen i sykefraværet.

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal representerte 2 178 682 tapte dagsverk, det er nærmere 420 000 flere enn i 1. kvartal 2021. Årsaken til økningen finner vi først og fremst innenfor sykdommer i luftveiene (+194 prosent).  Videre har diagnosegruppen «Allment og uspesifisert», som i hovedsak omfatter «slapphet og tretthet», en økning på 27,3 prosent. Økningen er størst for kvinner (+32,7 prosent).

Muskel- og skjelettlidelser er fortsatt den største diagnosegruppen, men har en nedgang dette kvartalet (-5,0 prosent). Psykiske lidelser har økt med 8,0 prosent.

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 19,5 prosent en gradert sykmelding. Det er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2021. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Region Vest-Viken:

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Flesberg med 7,9 prosent, Øvre Eiker med 7,3 prosent, Ringerike med 7,1 prosent og Drammen med 7,0 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,9 prosent og Gol med 4,8 prosent.

Økning i sykefraværet i nær alle aldersgrupper

Det har vært en økning i sykefraværet i alle aldersgrupper unntatt aldersgruppen 60-69 år.  I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 5,5 prosent. I aldergruppen 30-39 år 6,6 prosent, i aldersgruppene 40-49 år og 50-59 år 6,0 prosent, i aldersgruppen 50-59 år 6,5 prosent, mens for de mellom 60 til 69 år var sykefraværet uendret (5,8 prosent).

Sykefraværet for kvinner var på 7,8 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,4 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, var det en økning for begge kjønn. Menn hadde den største økningen (+17,1 prosent), mens kvinner hadde en noe mindre økning (+15,9%). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisning.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 9,4 prosent. Deretter fulgte undervisning med et sykefravær på 7,1 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2021 var det ingen næringer som hadde en nedgang i sykefraværet. Den største økningen i sykefravær sammenlignet med 1. kvartal 2021 finner vi i næringene informasjon og kommunikasjon (+28,7 prosent) og bergverksdrift- og utvinning (+27,7 prosent).