Torgeir Finnerud og Eidos Eiendomsutvikling AS planlegger ny fjordby innerst i Drammensfjorden med 2,5 kilometer strandlinje. Eidos Eiendomsutvikling AS

Overskudd på 70 millioner etter tomtesalg

Skrevet av RED
22.06.2020 07:10

Tomtesalg gir Eidos rekordoverskudd. 2019-regnskapet viser 70 millioner i overskudd etter skatt.

I snart 50 år har Eidos Eiendomsutvikling AS virket på Lierstranda. Der er selskapet største grunneier og eiendomsforvalter. Hovedoppgaven er å utvikle en ny fjordby med 20.000 arbeidsplasser og 10.000 boliger. 

Daglig leder i Eidos er Torgeir Finnerud. Han tok over ledelsen i selskapet i 2014. Det året hadde Eidos 10 millioner kroner i totale inntekter, mot 125 millioner kroner i 2019.

– Regnskapet speiler selskapets utvikling. Vi skal ikke bare forvalte eiendommene, men vi skal utvikle dem og hele Fjordbyen-området. Det innebærer at vi kommer til å selge noe underveis. Andre ganger går vi i partnerskap, så som med Drammen Helsepark AS som vi eier sammen med Bane Nor Eiendom AS, sier Finnerud.

Kvartaler og gjennomgående strandpromenade ligger i planene for Fjordbyen Lier og Drammen. Illustrasjon: Link Arkitektur.

Nytt sykehus
Det første som vil stå ferdig i Fjordbyen Lier og Drammen, er nytt sykehus og Drammen Helsepark. Åpningen av det nye sykehuset i Drammen er planlagt i mai 2025. Samtidig åpner første byggetrinn i Drammen Helsepark.

Overskuddet på 70 millioner kroner henger nøye sammen med tomtesalg. Helse Sør-Øst kjøpte sykehustomten på 20 dekar i fjor høst. 

Drammen Helsepark og Helse Sør-Øst har jobbet nært sammen i lengre tid. Sykehuset og helseparken er omfattet av samme reguleringsplan. Den ble endelig vedtatt i fjor høst.

Innen årets utgang skal områdereguleringsplanen for resten av fjordbyområdet sendes Lier kommune for politisk behandling. 

– Det meste vi gjør, handler om å utvikle den nye Fjordbyen. Salg av eiendommer vil være noe av det vi kommer til å gjennomføre også i årene som kommer, sier Finnerud.

[annonse]
1200 arbeidsplasser
Eidos skal forvandle Lierstranda fra lager, logistikk og industri til en moderne fjordby. 

– Mye er skjedd. Det er ryddet opp i store miljøforurensninger og i Gilhusbukta er nytt land utfylt. Det arbeidet fortsetter. På Brakerøya er grunnarbeidene for sykehuset godt i gang, men forvandlingen til en grønn, bærekraftig og moderne fjordby vil ikke gjennomføres over natten. Vi ser for oss et løp på flere tiår, sier Finnerud.

Det betyr at mange av dagens bedrifter på Lierstranda kommer til å ha sin virksomhet på området i flere år. Det gir Eidos en sunn driftsøkonomi. Leieinntektene var i fjor på 36,7 millioner kroner og selskapet gjennomfører store investeringer på dagens bygg og anlegg.

Eiendommen som rommer Posten Bring er oppgradert for 17,5 millioner kroner de siste to årene.

– Flere av virksomhetene på Lierstranda kan fortsette der i lang tid. Vi investerer derfor fortsatt i våre bygg- og anlegg på området som skal forvandles til en moderne by hvor det skal være godt å bo, jobbe og leve, sier Finnerud.

Noen nøkkeltall for konsernet (tall i millioner, 2018-tallene i parantes)

Inntekter: 125,6 (35,7)

Driftsresultat: 94,5 (13,5)

Res. før skatt: 90 (10,3)

Res. etter skatt: 69,8 (8,7)

Eiendeler: 409,4 (282,8)

Gjeld: 196,3 (165,9)

Egenkapital: 213 (116)