Hjem Nyheter Sikret for 312 millioner i 2021

Sikret for 312 millioner i 2021

Store blokker fra et steinsprang traff bebyggelse på Trolla i Trondheim. Helikopter frakter sprengningsmatter opp i fjellsiden for å forberede sprenging. Foto: Arne Jørgen Kjøsnes/NVE
NVEs årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2021 er klar. Den viser blant annet at NVE brukte store ressurser på oppfølging av akutte flom- og skredhendelser. Året ble også preget av at flere store flom- og skredsikringsanlegg ble ferdigstilt.
– I 2021 gjennomførte NVE mange krise- og hastetiltak etter flom- og skredhendelser, forteller Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen. Kvikkleireskredet i Gjerdrum, og arbeidet med sikringstiltak etter skredhendelsene på Svalbard i 2015 og 2017 er noen av tiltakene som har krevd mye ressurser. Disse arbeidene videreføres i 2022, sier han.
Den samlede kostnaden for alle sikrings- og miljøtiltak som er under utførelse eller ble ferdigstilt i fjor var på 312 millioner kroner. I beløpet inngår distriktsandelen som dekkes av kommune eller grunneier, normalt 20 prosent av kostnaden. Om lag 55 millioner er gitt til kommunene som tilskudd med samme formål.
– Det er gledelig å se at mange av de store sikringsanleggene vi har jobbet med over en lang periode nå har blitt ferdigstilt, sier Samdal. Alle regionene har hatt mange store prosjekter gående, noe som har bidratt til vår rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, forklarer han.
Flere miljøforbedringer er også gjennomført, i og langs vassdrag der vassdragsmiljøet har vært forringet etter tidligere inngrep.
Årsrapporten som er utarbeidet gir en nærmere beskrivelse av alle gjennomførte sikringstiltak i hver region, og kan leses i sin helhet her

Fortsetter arbeidet i 2022
I 2022 ferdigstiller NVE et av sine største flomsikringsanlegg i tettstedet Brandbu i Gran kommune. Prosjektet har pågått siden 2020, og har en kostnadsramme på 130 millioner kroner. 
Året vil også bli preget av videre arbeid i Mjøndalen, Gjerdrum og på Svalbard. I region midt starter NVE opp et stort flomsikringsarbeid for å sikre tettstedet Vuku i Verdal kommune. Region vest skal sammen med skredseksjonen ta fatt på et stort planleggingsarbeid med mulig drenering av Åkneset. Dette for å forsinke/hindre fjellskred som vil få store samfunnsmessige konsekvenser.