Hjem Nyheter Slik kan Drammen kutte 80 prosent av sine utslipp

Slik kan Drammen kutte 80 prosent av sine utslipp

– Drammens elektrifiseringsgrad er i dag på 57 prosent, så det er fortsatt mye å gå på. Det største potensialet for elektrifisering ligger innen personbil og annen mobil forbrenning, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

El-indeks viser at Drammen har et godt elektrifiseringspotensial på 82 prosent, der kommunen kan redusere sine klimagassutslipp med 80 prosent gjennom elektrifisering av de sektorene som kan elektrifiseres. Miljødirektoratet har gjort et anslag over potensiell utslippsreduksjon som følge av elektrifisering, og samlet sett kan elektrifiseringstiltak gi en utslippsreduksjon på om lag 13,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Det tilsvarer 34 prosent av det totale potensialet for utslippskutt som er utredet i Miljødirektoratets Klimakur 2030. Det vil derfor være en viktig bidragsyter for å nå klimamålene som Norge har forpliktet seg til.

– Med El-indeks ønsker vi å skape en lokal diskusjon rundt hva som kan løses ved elektrifisering, se på nye forretningsmuligheter, og belyse gode tiltak og løsninger som kan iverksettes på lokalt nivå, sier Syvertsen.

El-indeks ble lansert 16. juni og er et samarbeid mellom Siemens og Agder Energi.

Kommunene kan redusere Norges klimagassutslipp
El-indeks er en beregning av hvor elektrifisert Norge er og en indikator på hvor mye klimagassutslipp som kan kuttes ved elektrifisering. Hensikten er å vise kommunenes bidrag i Norges totale utslipp av klimagasser og illustrere hvilken rolle de kan ta i å redusere nasjonale utslipp. Målsettingen er at kommunene skal bruke indeksen som en start og se hvordan de kan jobbe videre med elektrifisering og reduksjon av utslipp, og hvordan de ulike kommunene kan samarbeide om dette.

– Mange elektrifiseringstiltak går over kommunegrensene og våre nasjonale grenser. Det vil si at det er viktig å få til et regionalt samarbeid for å lykkes med de elektrifiseringstiltakene som settes i gang. Løsningene og teknologien eksisterer, men utfordringen er å sette det i system nasjonalt og internasjonalt, sier Nils Klippenberg, direktør i Siemens Smart Infrastructure.

Det ligger spesielt stort potensial for elektrifisering i transportsektoren. Bilparken, busser og søppelbiler er blant noe som kan elektrifiseres ytterligere.

– Når det gjelder både biler og tungtransport er det slik at mye er gjennomgangstrafikk og derfor ikke knyttet til kun én kommune. Elektrifisering av bilparken og lastebilnæringen må samspille med infrastruktur på et nasjonalt og overnasjonalt nivå. Løsningene for Norden må henge sammen for at det skal fungere, sier Klippenberg.

Et utvalg smarte løsninger
Det finnes likevel noen løsninger som man allerede i dag kan begynne å ta i bruk. For tungtransport er det mulig å bruke batterier på lastebilene, sammen med pantografer. Andre elektrifiserings-muligheter ligger i elektrifisering av annen mobil forbrenning, som anleggsmaskiner. For sjøtrafikk kan kystnære kommuner ta initiativ for å få til landstrøm og stikkontakter for lading av skip.

– Reguleringer og krav må settes lokalt for å klare og få utslippene ned på et nasjonalt nivå. Vi trenger også aktører som vil gå i bresjen, og næringslivet må gjøre sin del. Det vil kreve penger å nå regjeringens klimamål om å halvere våre utslipp av klimagasser innen 2030, sier Klippenberg.

[email protected]