Hjem Nyheter Vil rive verne­verdig bakgårds­bygning

Vil rive verne­verdig bakgårds­bygning

Bakgårdsbygningen ligger midt mellom Kirkegata 5 og Albums gate 6 men tilhører tomta til Tårnvillaen i Kirkegata 5. Det har verneklasse A som er en klassifikasjon forbeholdt de mest verdifulle bygninger i byen. Pakkhuset har vært i dårlig forfatning over lengre tid. Bygget er ikke i bruk, det er store sprekker i fasaden, samt knuste vinduer og et preg av generelt forfall. Prosjektleder for BACI Invest AS som eier Kirkegata 5, Per Jarle Eide, mener huset ikke kan bevares. 

Bygge leiligheter

Det er i såpass dårlig forfatning at vi ikke ser noen mulighet for restaurering. Byen har ikke noe glede av bygget sånn som det står nå. Men Tårnvillaen er jo et fantastisk fint bygg og det skal selvfølgelig stå, sier Eide. BACI Invest AS er nå i en dialog med kommunen om en ny reguleringsplan for eiendommen, og håper på tillatelse til riving av pakkhuset og oppføring av et leilighetskompleks. 

Vi planlegger å rive bygget og bygge leiligheter der. I den forbindelse er det blant annet planlagt en gågate mellom Kirkegata og Albums gate, forteller Eide. Det er fortsatt tidlig i prosessen og ingen tillatelser er gitt for eiendommen ennå. 

LES OGSÅ: Fullt mulig å restaurere

Det vi har startet på er en utredning om kulturminne og geoteknikk (grunnforhold red.anm.), som er to vesentlige ting her. Vi må først vite hvor vi står med tanke på dette, forteller sivilarkitekt Aina Lian som jobber for Halvorsen og Reine AS og er planfaglig konsulent for grunneier. Hun viser også til en tidligere rapport fra kommunen om bygningens tilstand. Rapporten sier ifølge Lian at hvis bygningen skal rehabiliteres så må det refundamenteres og bygget må plukkes ned bit for bit. 

Det er på bakgrunn av det at vi vurderer å gjøre noe annet enn å la den stå. Men vi vet ikke om vi får tillatelse. Det er det vi jobber med, forteller Lian. 

Tidligere eier ville kopiere fasade

En tilstandsvurdering ble gjort i 2011 av teamleder for kulturminnevern Turid Kolstadløkken og kulturvernkonsulent Kari Grethe Svensøy hos fylkeskommunen, i forbindelse med at daværende eier Harald Luthen ønsket å rive pakkhuset for å bygge opp en tilsvarende bygning med kopier og gjenbruk av ytre detaljeringer som vinduer og dører.

Den gang konkluderte fagpersonene fra fylkeskommunen at de ikke ville motsette seg riving, men at en vurdering fra en fagperson innen mur var nødvendig. Rapporten presiserte også at «bygningen har høy verneverdi både pga. autentisitet, alder og fordi den er del av et miljø. . . Det er i tillegg svært få autentiske bakgårdsbygninger i mur igjen.» Det ble også poengtert at bygningen var i såpass dårlig forfatning at det minsket verneverdien.

Åpning for riving ble den gang gjort i lys av at eier ønsket å bygge en kopi. I 2012 sendte eier inn foreløpige tegninger til nyoppføring av bygget. Disse tegningene ble da tilbakevist av samme fagpersoner, på grunnlag av at de avvek for mye fra det opprinnelige bygget.

LES OGSÅ: Må bare rives mener utbygger

I konklusjonen på rapporten anbefales det at «det arbeides videre med prosjektet med intensjon om å kopiere nåværende fasade evt. tilbakeføre til dokumenterbar tidligere utforming, og å beholde nåværende høyde». Etter dette later det til at prosjektet ble skrinlagt. 

Registrert som verneverdig kulturminne 

Planarkitekt hos planavdelingen i Drammen kommune, Solveig Bergstrøm, bekrefter at bygningen er registrert av kommunen som et verneverdig kulturminne, og at den er registrert med svært høy verneverdi.

Bergstrøm sier at Byplan er oppmerksom på bygningen ettersom det pågår arbeid med reguleringsplan for kvartalet. 

Teigen og Helgeland.

Når det gjelder forfall vurderer plan- og bygningsmyndigheten forfall av bygninger opp mot plan- og bygningslovens kapittel 31 om krav til eksisterende byggverk. Det er eiers ansvar å holde byggverk i forsvarlig stand, skriver Bergstrøm på mail til Byavisa. Det er derimot ikke lovgivning i Norge som kan pålegge byggeiere å restaurere verneverdige bygg. 

Pakkhuset ble sannsynligvis bygget rundt 1875, og var en bakgårdsbygning som tilhørte Tårnvillaen. Det var lager for mel, sukker og tørrvarer for grossisthandel. Det er bygget i hvitmalt tegl med pulttak delvis dekket med skifer, og er i to etasjer med et lasteoppbygg på fasaden.

Baksiden vender ut mot Albums gate 6 og er lett synlig fra gata, mens framsida er noe gjemt bak Tårnvillaen og en stor jernport. Den gamle kobbersmia som vender ut mot Albums gate er forbundet med pakkhuset og en del av eiendommen til Kirkegata 5.