Foto: Siri Sveen Haaland

Håndverksløftet: 6,25 mill. kr til å styrke håndverksfagenes posisjon i kulturskolene

Norsk kulturskoleråd tildeles 6,25 millioner kroner over to år gjennom Håndverksløftet, som Sparebankstiftelsen DNB står bak. Pengene skal Kulturskolerådet bruke til å stimulere kulturskoler til å initiere eller styrke tilbud innen tradisjonshåndverksfagene rettet mot barn og unge.

– Det er så inspirerende å oppleve at Kulturskolerådets ambisjoner for den kommunale kulturskolen og Sparebankstiftelsen DNBs ambisjoner for å løfte tradisjonshåndverksfagene møtes slik de gjør i dette prosjektet! Vi gleder oss til å se hvordan kommunene kan benytte denne muligheten til å skape endring og utvikling til beste for barn og unge samtidig som en bevarer og utvikler kulturarven og bygger identitet og kulturell stolthet, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Han ser at dette også er en tildeling som kan gagne samiske kulturfag, som Kulturskolerådet har som et satsingsområde.

Anledning til å fordype seg

De 6,25 millioner kronene som er tildelt tiltaket Forvaltning av søkbare midler vil utlyses som prosjektmidler kommende høst. Søknadsportalen for første søkerunde vil åpne 1. september, og søknadsfristen blir 1. november 2023.

– Det finnes en del tilbud der barn og unge får et flyktig første møte med ulike håndverk. For at barna som fatter interesse gjennom slike møter skal ha et sted å ta den interessen videre må det finnes mer faste opplæringstilbud hvor de kan få lære mer og fordype seg. Håndverk som fast tilbud i kulturskolen svarer godt på dette behovet, derfor er vi veldig glade for muligheten til å støtte Norsk kulturskoleråds prosjekt og bidra til nettopp det, sier Linn Catrine Lunder, leder for Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB lanserte Håndverksløftet våren 2022. Gjennom denne satsingen vil stiftelsen støtte tiltak innen tradisjonshåndverk. Håndverksløftet har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk.

Stiftelsen er opptatt av

  • å videreføre kompetanse innen tradisjonshåndverk
  • at flere barn og unge skal få bli kjent med ulike håndverkstradisjoner og at talenter får muligheten til å utvikle seg innen ulike fag
  • å bidra til at samfunnet i økende grad gjenkjenner, anerkjenner og verdsetter godt håndverk

Satsningen skal også gi dyktige unge utøvere mulighet til å fordype og utvikle seg som håndverkere.

Kulturskolen anses som velegnet arena

Norsk kulturskoleråd deler felles interesser med Sparebankstiftelsen DNB om å løfte og styrke tradisjonshåndverksfagene i lokalt samfunn. Dette er i tråd med kulturskolens formål slik det kommer til syne i Rammeplan for kulturskolen og i Meld St. 18, (2020–2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, der både lokal kultur og bærekraft løftes fram.

I sin søknad om støtte understreker Norsk kulturskoleråd at en anser Håndverksløftet som viktig, og ser at en dypere involvering på kommunalt nivå, gjennom kulturskolen vil kunne sikre en mer bærekraftig utvikling på området. Særlig viktig er dette i en tid der tradisjonshåndverkets plass i samfunnet ikke er så tydelig formidlet gjennom skoleverket.

Passer sammen med satsing på samiske kulturfag

Med Støre-regjeringas Hurdalsplattform ble satsingen på samisk kultur og språk vektlagt gjennom et løft for samisk språk og kultur. Kulturskolerådet igangsatte i 2022 et arbeid med fokus på samiske kulturfag og kulturskolen. Dette arbeidet mener Kulturskolerådet kan utvides til å favne også Håndverksløftet-strategien ved å gi kulturskolen mulighet til å jobbe langsiktig med håndverksfagene som ivaretar lokal kulturarv og håndverkstradisjoner.

Kartlegge tradisjonshåndverkstilbud

Det er et ønske at kulturskolene kan være gode lokale ressurssenter for kunst og kultur i sine kommuner, og potensialet er stort for at kommunene gjennom kulturskolene kan bidra til å realisere mange av ambisjonene i Håndverksløftet. Idet det ikke finnes noen oversikt over hva slags tradisjonshåndverk som pr i dag undervises, vil en kartlegging av dette inngå i tiltaket.

Nasjonal konferanse og erfaringsdelingssamlinger

Norsk kulturskoleråds skal ha ansvaret for å utlyse utviklingsmidler og administrere søknadene fra kommunene, være medarrangør sammen med kommunene i erfaringsdelingssamlinger samt arrangere en nasjonal konferanse ved prosjektets slutt i april 2026. Det vil i den forbindelse bli utarbeidet en publikasjon der erfaringer, eksempler og resultater gjøres tilgjengelig.

Prosjektet vil formidle midler som kan omsøkes av kulturskoler – alene eller i samarbeid med andre kulturskoler (interkommunale prosjekter), eventuelt i samarbeid med andre lokale organisasjoner og/eller i samarbeid med UH-sektor. Kulturskolene må stå som hovedsøker, og alle midler kanaliseres gjennom søkende kulturskoler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *