Fiske i sjø og elv: Det har vært vanskelig å vurdere om det er behov for å innføre ekstraordinære reguleringer i årets laksefiske. Foto: Lovise Marie Vårhus, Miljødirektoratet

Ingen spesielle tiltak i årets laksefiske

Det blir ikke innført ekstraordinære reguleringer i laksefisket i år, til tross for at det er lite som tyder på at det blir et spesielt godt lakseår.

Hvert år vurderer Miljødirektoratet om det er behov for ekstraordinære reguleringer midtveis i laksefiskesesongen. Vurderingen tar utgangspunkt i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sitt notat om innsiget av laks så langt i sesongen. Denne er basert på tall fra fangst i elv og sjø, og tellinger av laks som vandrer opp i elvene.

Dersom vurderingen tilsier at det ligger an til å bli en svikt i innsiget med 50 prosent eller lavere i en region, kan Miljødirektoratet innføre begrensninger i fisket midt i sesongen. Årets tall sammenlignes med gjennomsnittstall for 2016-2019, som er de årene som ligger til grunn for gjeldende fiskeregler.

Årets tall fra fangst i elv og sjø og fisketellere så langt varierer mye også innad i regioner, sammenlignet med fangstene i perioden 2016-2019. Til tross for lave tall fra enkelte vassdrag og regioner, besluttes det å ikke innføre ekstraordinære begrensninger i fisket.

Rogaland og Namsen peker seg ut

Vassdrag i Rogaland har vesentlig lavere fangsttall i år sammenlignet med gjennomsnittet i perioden 2016-2019. Det har de siste årene vært høyoppnåelse av det såkalte gytebestandsmålet, som er mengden hunnlaks som må være igjen i vassdraget etter fiskesesongen for å bidra i reproduksjon. Det forventes derfor likevel at det kan bli nok laks igjen i vassdragene i Rogaland til å sikre tilstrekkelig gyting i år også, slik at neste generasjon av laks sikres.

Også i Namdalen har det vært varierende tall fra fangst i fisketellere, fangst i sjø og elv, og det har vært vanskelig å få et entydig bilde av innsiget til regionen. I Namsenvassdraget har elveeierlaget selv gjort en evaluering av fangstene så langt og innført begrensninger i fisket. Flere vassdrag i både Namsenregionen og Rogaland har gjennomført eller skal gjennomføre slike evalueringer i vassdragene sine og har avtaler om tiltak som begrenser fisket dersom tallene er lave.

Vanskelig vurdering

– Det har vært vanskelig å vurdere om det er behov for å innføre ekstraordinære reguleringer i sesong i år. Når vi nå velger å ikke gjøre det, forutsetter vi at vassdragene som skal ha midtsesongevalueringene gjennomfører disse, og at de forhåndsavtalte tiltakene følges opp der det er behov, sier Lovise Marie Vårhus, rådgiver i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet.

I dag er villaksen havnet på rødlista over utrydningstruede arter. I Norge har vi omtrent 25 prosent av alle atlantiske laksebestander i verden. Vi har derfor et spesielt ansvar for å bevare og beskytte den. Den norske forvaltningen av villaks bygger på internasjonale forvaltningsprinsipper som er utarbeidet under den nordatlantiske laksevernorganisasjonen, NASCO.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *