Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – august 2023

I juli ble det iverksatt 626 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 309 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 199. Det var 2.948 innsatte i norske fengsler den 30. august.

30. august var belegget i fengsel på 81 prosent med totalt 2.948 innsatte.

– Av de 2.948 innsatte satt 781 (24 prosent) i varetekt
– 802 (27 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 171 (5,8 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 141 menn, 11 kvinner
– 6 innsatte under 18 år. 4 sitter i varetekt og 2 på dom. Alle sitter ved ungdomsenheter.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i august 2023 var 80 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 82 prosent

Soningskø
4. august var soningskøen på 235 ubetingede dommer.
Av disse avventer 11 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned (juli) var soningskøen på 244 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for august 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 1 soningsoverføring i august. Totalt er det gjennomført 10 soningsoverføringer hittil i år, 3 færre enn på samme tid i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I august 2023 ble det iverksatt 626 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 5 prosent færre enn i august 2022, da 658 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 309 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 199.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med august 2022.

Bøtetjeneste viser en nedgang på 85 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§ 12) synker med 50 prosent. Program mot ruspåvirket kjøring viser en nedgang på 17 prosent og prøveløslatelse med møteplikt synker med 15 prosent. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND synker med 9 prosent.

Elektronisk kontroll viser en økning på 12 prosent sammenlignet med august 2022, mens samfunnsstraff øker med 2 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i august 2023 var på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform Iverksatte saker Aktive saker
aug.23 aug.22 Andel kvinner
Elektronisk kontroll 309 277 15 % 369
Samfunnsstraff 199 196 22 % 938
Prøveløslatelse med møteplikt 46 54 9 % 308
Program mot ruspåvirket kjøring 39 47 15 % 376
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) 16 32 13 % 125
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 10 11 10 % 314
Bøtetjeneste 6 39 0 % 27
Hjemmesoning (§ 16) 1 2 0 % 8
Totalt 626 658 16 % 2.465
Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker august 2023 og august 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i august 2023 er 47 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 16 prosent og vold med 9 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori Andel
Trafikklovbrudd 46,6 %
Økonomi 15,7 %
Vold 9,0 %
Lov og orden 8,9 %
Narkotika/rus 8,7 %
Annet 4,8 %
Vinningskriminalitet 3,8 %
Seksuallovbrudd 2,6 %
Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. August 2023. Prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *