Laksefiske i Nidelva i Trondheim. Foto: Jarl Koksvik

Nye laksefiske-regler i 22 elver og to sjøregioner

14 tidligere stengte elver blir åpnet for fiske i år. Det åpnes fortsatt ikke for laksefiske i sjø utenfor Tanavassdraget.

– 14 vassdrag er nå åpnet for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, etter at tidligere manglende rutiner for å rapportere om fangst nå har kommet på plass, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

De 14 nyåpnede vassdragene er blant 22 vassdrag i hele landet, og to sjøregioner i Nordland og Finnmark, hvor Miljødirektoratet nå har fastsatt endringer i laksefisket. Endringene gjelder fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

Lyttet til innspill

Miljødirektoratet sendte et forslag om endringer i forskriftene som regulerer laksefisket ut på høring tidligere i år, og har gjort noen endringer på bakgrunn av innspill fra berørte parter. Blant annet gjelder dette i elvene Røssågavassdraget i Nordland. Her ble det opprinnelig foreslått å ikke åpne for fiske etter laks, på grunn av sårbar laksestamme og lite overskudd å høste av. Etter forslag fra lokal forvaltning innføres det i stedet en totalkvote for vassdraget på 20 smålaks.

I Saltdalselva blir det i tråd med det tidligere forslaget ikke åpnet for fiske etter laks. Grunnen er at tilstanden for laksebestanden er dårlig, og et videre fiske er derfor ikke forsvarlig. Fordi antall gytefisk av sjøørret har gått betydelig ned, blir det også innført restriksjoner i fiske etter sjøørret i vassdraget.

Tanalaksen trenger fortsatt beskyttelse

Direktoratet viderefører bestemmelsen om å ikke åpne for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjø i Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

– Flere av de viktigste laksebestandene i Tanavassdraget i Finnmark ikke har noe høstbart overskudd, og trenger derfor fortsatt beskyttelse, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Reduserer fisket med stang og håndsnøre fra båt i Skjerstadfjorden

Siden 2021 har det ikke vært åpnet for fiske med stang og håndsnøre fra båt i perioden 1. mars til 31. mai i hele Nordland fylke. For å redusere den samlede beskatningen av sjøørret og laks som hører hjemme i Saltdalsvassdraget, utvides denne bestemmelsen til å gjelde ut juni i Skjerstadfjorden.

Justeringer i elv

Dette er de 14 vassdragene som åpnes for fiske etter laks, sjøørret og/eller sjørøye:

Agder: Lundeelva.

Møre og Romsdal: Skorgeelva.

Nordland: Hopsvassdraget, Movassdraget, Vareidvassdraget, Brattlandsvassdraget, Konsvikvassdraget, Kista med Østerdalselva, Oldervikelva (Rødøy), Segeråga, Sørfjordelva, Storfjordvassdraget og Olderfjordelva.

Troms og Finnmark: Lavangselva.

Hotranvassdraget i Trøndelag åpnes ikke for fiske.

I disse vassdragene gjøres justeringer i bestemmelsene:

I Rauma i Møre og Romsdal blir totalkvote for vassdraget redusert.

I Sausvassdraget i Nordland blir perioden man kan fiske laks og sjøørret utvidet, og det blir innført totalkvote for vassdraget.

I Røssågavassdraget med Leirelva blir det innført totalkvote for vassdraget, og døgn- og sesongkvote per fisker.

I Saltdalsvassdraget i Nordland blir det ikke åpnet for fiske etter laks. I tillegg blir det innført sesongkvote og andre bestemmelser for fiske etter sjøørret.

I Borgevassdraget i Nordland blir det innført geografisk avgrensing for hvor det er åpnet for fiske.

I Helosvassdraget med Lyngedalsvassdraget i Nordland endres hvilke deler av vassdraget det er åpnet for fiske etter ørret og røye. I tillegg innføres det kvoter.

I Lakselva (Porsanger) i Troms og Finnmark innføres det sesongkvote per fisker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *