Fylkene brukte mer penger på vei i 2023 enn i 2022, men andelen som går til vedlikehold synker. Foto: NAF

Så mye brukte fylkene på vedlikehold i 2023

Fylkene brukte 15,4 milliarder kroner på drift og vedlikehold av veier i fjor. – Kostnadene øker betydelig, men andelen som går til vedlikehold synker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

I 2023 gikk totalt 15,4 milliarder til å ta vare på fylkesveiene. Det er en økning på 1,7 milliarder fra 2022. Men andelen som går til vedlikehold synker. Fra 2021 har kostnadene til drift økt med 37 prosent, mens vedlikehold har økt med 8 prosent, ifølge tall fra SSB som NAF har hentet inn[1].

–  Fylkene bruker en stadig større andel av midlene på drift. Vi er bekymret for om det er nok igjen til vedlikehold. Fylkesveiene blir i stadig dårligere forfatning, sier Handagard.

Kritikk av økte kostnader

Riksrevisjonen påpekte i juni i fjor de stadig økende driftskostnadene for fylkene. Rapporten rettet kritikk mot forvaltningen av fylkesveiene. De påpekte at fylkene får mindre for pengene og at forfallet på veinettet kan ha økt de siste årene. Ifølge NAFs beregninger er etterslepet på vedlikehold i fylkene på rundt 105 milliarder kroner, og de har i tillegg et etterslep på rassikring på 61 milliarder kroner.

–  Forfallet er så stort at fylkene ikke klarer å håndtere det alene. Det trengs betydelig mer midler fra staten for å hente opp forfallet og ta vare på veinettet, sier Handagard.

En milliard mer i året

Regjeringen lover én milliard mer i året de neste seks årene til fylkesveiene, i Nasjonal transportplan (NTP), ifølge NRK. NAF mener satsningen burde vært betydelig større.

–  Dette er ikke nok til å ta unna det massive etterslepet på fylkesveiene, sier Handagard. – Potten er for liten, og vi frykter at midlene blir spist opp av økte driftskostnader. Fylkene trenger mer hjelp enn dette for å få bukt med forfallet på veiene, sier Handagard.

Tabell 1: Vedlikeholdsetterslep fylkesvei og fylkenes driftsutgifter til dem, 2023
Fylke Vedlikeholds-etterslep, Fylkesvei (mill. 2022-kroner) 2022: Brutto driftsutgifter til fylkesveier, mill. 2022-kroner 2023: Brutto driftsutgifter til fylkesveier, mill. 2023-kroner 2023: Kroner per innbygger, 2023-kroner
Agder 7 066 1 036 1 184 3 702
Innlandet 5 718 1 244 1 470 3 906
Møre og Romsdal 9 625 1 233 1 399 5 169
Nordland 13 168 1 025 1 204 4 953
Rogaland 4 866 1 174 1 297 2 598
Troms og Finnmark 12 026 1 162 1 295 5 293
Trøndelag 7 255 1 613 1 696 3 512
Vestfold og Telemark 7 683 993 1 060 2 445
Vestland 17 625 2 184 2 421 3 717
Viken 9 992 1 999 2 339 1 785
Sum 95 024 13 663 15 365
Kilde: SSB. 722 Fylkesveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 12163: Utgifter til tjenesteområdene, fylkeskommunekonsern, etter region, statistikkvariabel, år, funksjon og art
[1]Kilde: SSB, fra KOSTRA. For funksjon 722, art AGD36 for vedlikehold og art AGD39 for drift

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *