Klart for tilskudd til boligsosiale tiltak fra Husbanken

Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg i pressområder er prioritert i 2023. Det samme gjelder tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskudd til boligsosiale tiltak kan også gis til prosjekter der det utvikles […]

Søk midler og gi ansatte et kompetanseløft

Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte. Søknader behandles fortløpende i 2023. Viken fylkeskommune har satt av om lag 45 millioner til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) for 2023. Stimulerer til lønnsom næringsutvikling Å støtte bedrifter i omstilling slik at de kan gi sine ansatte nødvendig […]

Nå er Norges naturkonto overtrukket

Vi mister natur i et alarmerende tempo, og det er vårt overforbruk som har skylda. Hver og en av oss må være klar over dette, slik at vi kan stille krav til våre myndigheter og selv ta bevisste valg som gjør at vi tar bedre vare på naturen og godene den gir oss, sier Karoline […]

Husk bålforbudet fra 15. april

Lørdag 15. april trer det generelle bålforbudet i kraft. Forbudet gjelder til 15. september. I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. – Det generelle bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september, betyr at det er forbudt å […]