Flere byer må nå vente på avtalene som skal gi mer midler til samferdsel i byområdene (Foto: NAF)

Overraskende at regjeringen fryser byvekstavtalene

I statsbudsjettet for 2023 sier regjeringen et overraskende nei til å inngå nye byvekstavtaler de neste årene. Det betyr at verken Kristiansand, Skien og Porsgrunn, Sarpsborg og Fredrikstad eller Drammen får inngå avtaler før tidligst i 2025.

-Dette er en sjokkmelding til en rekke byområder, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet for 2023 at de likevel ikke vil inngå noen nye byvekstavtaler.

Ifølge regjeringen skal de komme tilbake til hvordan nye byvekstavtaler skal uformes i forbindelse med framleggelsen av ny Nasjonal Transportplan som er planlagt for 2024.

Unngår egne løfter

– Dette betyr at det ikke blir inngått noen nye byvekstavtaler før tidligst 2025 sier Handagard. Hun mener regjeringen med dette gjør en unnamanøver fra løftene i Hurdalsplattformen:

– Regjeringen vil ikke inngå nye avtaler med byområder, og de vi heller ikke reforhandle de allerede inngåtte avtalene. Det er åpenbart en måte å spare penger på. Regjeringen har tidligere lovet avtaler med Kristiansand, Skien og Porsgrund, Sarpsborg og Fredrikstad, samt Drammen, og de har lovet å tilby kommunene et statlig bidrag på 70 prosent i store kollektivprosjekter, opp fra dagens 66 prosent, sier Handagard.

– Ingenting av dette blir noe av nå, og det er lett å skjønne at det blir en skuffelse i en rekke byområder nå, sier hun.

Bakgrunn:

Fra regjeringens forslag til statsbudsjett: I Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033 ble det bl.a. lagt opp til å inngå byvekstavtaler for Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Det er nå ventet at det økonomiske handlingsrommet på statsbudsjettet blir mindre enn det som ble lagt til grunn da Nasjonal transportplan 20222033 ble behandlet i Stortinget i 2021, jf. omtale i kapittel 1.1 under overskriften Prioriteringar framover med ei strammare ramme til samferdsel. Regjeringen vil derfor i statsbudsjettet for 2023 prioritere å følge opp og videreføre allerede inngåtte byvekstavtaler og belønningsavtaler samt inngå byvekstavtale for Tromsø dersom de pågående forhandlingene fører frem. I disse avtalene ligger det en omfattende prioritering av kollektivtransport, sykling og gange, men det vil være begrenset rom for nye satsinger de nærmeste årene. Regjeringen vil ta stilling til videre satsing på byvekstavtaler etter at varslet evaluering og gjennomgang har blitt gjennomført (…). Departementet vil komme tilbake til hvordan andre trinn av evalueringen skal gjennomføres. Det er aktuelt å se dette i sammenheng med arbeidet med rulleringen av Nasjonal transportplan. https://www.regjeringen.no/contentassets/4d488bcc172e4e039dfe9c3b1e563217/no/pdfs/prp202220230001_sddddpdfs.pdf side 134.

Fra Hurdalsplattformen: Regjeringen vil (…) Tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dag finansieres 66/34 av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de store byene. https://www.regjeringen.no/contentassets/cb0adb6c6fee428caa81bd5b339501b0/no/pdfs/hurdalsplattformen.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *