Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. 

– Press på kommunale tjenester gir stram kommuneøkonomi

– Selv om veksten i kommunesektorens frie inntekter dekker beregnede økte kostnader til tjenestene i 2024, vil presset på kommunale tjenester gi svært krevende budsjettprosesser i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Det er ventet at det kommer 35.000 nye flyktninger fra Ukraina til Norge neste år, i tillegg til de over 60.000 som allerede har kommet.

– Kommunene har gjort en stor og krevende jobb med å bosette og integrere over 60.000 ukrainske flyktninger. Mange kommuner har store utfordringer med å skaffe flyktninger boliger. Boligtilskuddet som ble gitt i revidert budsjett må videreføres i 2024. Det vil også kreve ekstra innsats for å få de som er ferdige med introduksjonsprogrammet inn i arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse til beste for samfunnet. Utvidet norskopplæring er ett viktig virkemiddel. Derfor trengs det en ekstra innsats i statsbudsjettet, sier Helgesen.

Frie inntekter

Veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2024 blir 6,4 milliarder kroner. Det er som varslet i kommuneproposisjonen i mai, med et tillegg for høyere pensjonskostnader enn ventet.

– Regjeringens forslag til vekst i frie inntekter er i tråd med forventningene fra kommuneproposisjonen. Det er en høy sum, men både demografiske endringer og ikke minst antall flyktninger gjør at presset på kommunale tjenester øker sterkt. Viktige tjenester som skole, helse og omsorg er også blitt dyrere for kommunene. Derfor er veksten nødvendig, men mange kommuner vil få en stram økonomi også neste år, sier Helgesen.

Endringer i befolkningssammensetningen gir kommunene 3,9 milliarder kroner i økte kostnader til blant annet skole-, helse- og omsorgstjenester neste år, viser regjeringens anslag. Også pensjonsutgiftene øker med to milliarder kroner utover lønnsveksten.

Fylkesveier

Regjeringen foreslår å bevilge nær 10 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveinettet. Ikke en krone bevilges til en ekstra satsing på et nedslitt fylkesveinett med langt større ulykkesrisiko.

– Manglende satsing på fylkesveiene er både overraskende og skuffende når statsråden så tydelig tar til orde for godt vedlikehold og et trygt fungerende veinett som kan brukes i mange år, sier Helgesen.

Nye kartlegginger viser at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er rundt 100 milliarder kroner. Ekstremvær som følge av klimaendringer krever også mer sikring mot flom, ras og skred.

Regjeringa foreslår å øke bevilgningen til NVEs arbeid med å forebygge flom- og skredfarer med 220 millioner kroner, hvorav 150 millioner skal gå til hastetiltak etter ekstremværet Hans.

–  KS har lenge etterlyst et varig taktskifte i forebyggende flom- og skredsikring. 70 millioner er en forsiktig start som vi håper forsterkes i Stortinget, sier Helgesen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *