connor-coyne-OgqWLzWRSaI-unsplash

Slik skal vi ta vare på idretten i Drammen

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

Idrett er en av de viktigste sakene når mange drammensere nå skal gjøre sitt valg av parti. Hvem har de beste løsningene for å få bygd anlegg som møter det store behovet for haller, baner og bygg? Hvem vil hjelpe klubbene som sliter? Hvem vil skape et tilbud for unge og eldre som faller utenfor de etablerte tilbudene?

Herman Ekle Lund, Drammen Venstre

Mye av de fire første årene av Nye Drammen har gått med til planarbeid for å legge grunnmuren til den nye kommunen. Nå er det ingen flere grunner til å utsette handling. Ei heller for etablering av idrettsanlegg. Vi i Venstre vil prioritere allerede på 2024-budsjettet at mange små, gryteklare prosjekter med lav kostnad kommer i gang. Dette kan være alt fra kajakklubben i Svelvik og orienteringskart, utvikling av Gjerpenkollen hoppanlegg og bueskytterbaner. For å få kvalitet og fortgang i tildelingene til disse små prosjektene vil vi la Drammen Idrettsråd lage og administrere en egen ordning.

I 2025 vil vi rette fokuset mot de store hallprosjektene: flerbrukshaller på Konnerud, Åskollen og Krokstadelva (Eknes Arena) samt ishall. Prioritering av rekkefølge på disse vil vi gjøre i samråd med Idrettsrådet og deres ønsker på vegne av hele idrettsdemokratiet.

Samtidig som behovet for nye anlegg er stort har vi allerede mange flotte haller, baner og bygg hvor drifts- og kapitalkostnadene er store. I Drammen i dag er det en stor skjevfordeling økonomisk mellom kommunens egne anlegg og de som er eid og driftet av lagene selv. Vi i Venstre vil ha økonomisk likebehandling av lagseide og kommunale anlegg, slik at lagene får dekt sine reelle kostnader til drift, på samme måte som kommunen subsidierer de offentlige anleggene. Dette avviket vil vi lukke i løpet av fireårsperioden foran oss. Kostnaden må kvalitetssikres gjennom at Drammen Idrettsråd utarbeider en oppdatert anleggsundersøkelse

Deler av denne finansieringen vil vi hente gjennom å tilby lag som i dag bruker kommunale anlegg å ta over driften selv, med kommunal driftsstøtte. Vi vet at lagene selv stort sett klarer å drifte, investere og vedlikeholde rimeligere enn kommunen, og slik vil de totale kostnadene kunne gå ned, der en slik overtakelse er ønskelig og aktuelt.

Vi i Venstre vil ikke ødelegge marka og matjorda for å spre byen. Da må vi utnytte arealene vi allerede har så smart vi kan. Det kan fort skape konflikter mellom fritidsformål og kommersiell boligbygging. Særlig på Gulskogen er mange bekymret for hvor idretts- og nærmiljøanlegg skal få plass og kunne dekke behovene til en befolkning som kanskje vil øke fra 5 000 til 12 000 mennesker bare innenfor postnummer 3047. Her vil vi i Venstre støtte forslaget fra nærutvalget og utbyggere om å sette dagens planprosesser på pause, og heller utarbeide en såkalt Områdeutviklingsstrategi (OUS) der vi ser alle behovene til kommunedelen under ett og lager en helhetlig plan for dette – før vi går videre med de enkeltvise planene hver for seg. Vi har gode erfaringer med det samme plangrepet på Strømsø akkurat nå. Venstre har gått i front for en liknende “timeout” både på Åskollen og Ebbestad for å sikre idretts- og nærmiljøformål i kaotiske planprosesser. Begge steder har vi satt idrettslag i spissen for medvirkningsarbeidet med nærmiljøet, og det samme bør være aktuelt på Gulskogen ved å involvere Strømsgodset tett. Vi vet at klubben har veldig spennende og gode planer for alternativ utnyttelse av nærmiljøet som vi bør lytte til før det er for seint.

For oss i Venstre er det viktig at flest mulig får glede av alle prioriteringer kommunen gjør på idrett. Derfor var det så viktig for oss å skaffe Aktive Lokalsamfunn bærekraftig finansiering – et prosjekt som sikrer aktivitet og glede i nærmiljøene i samarbeid med skolene i hele Drammen. Derfor har vi kjempet hardt for at Drammen Rivers skulle få en kommunal tomt til å selv lage utendørs basketbane – en aktivitet som særlig mange barn og unge på Strømsø har ønsket seg flere spilleflater til. Derfor har vi jobbet denne perioden for en fordelingsnøkkel av bane- og halltid som prioriterer bredde og egenorganisert/uorganisert,  derfor er vi så opptatt av at nye og rehabiliterte skoler og andre formålsbygg legges til rette for mest mulig bredde i aktiviteter, og derfor vil vi jobbe for å tilføre Fritidskassa midler slik at alle barn og unge med dårlig råd kan få dekt sine kontingenter til å delta i fritidsaktiviteter.

Samtidig skal vi være en kommune som heier fram toppidretten. Nøkkelord her er anlegg og arrangement. Vi må sikre at våre topplag i fotball og håndball Godset, Mjøndalen, DHK og Glassverket har arenaer som er av høy nok kvalitet, og hvor vi finner driftsmodeller som er mest mulig effektive og rettferdige, og som vurderer sambruk med andre offentlie tjenester og andre underholdningstilbud for å få best mulig ressursutnyttelse. På arrangementsfronten skal Drammen ha støtteordninger som stimulerer til store suksesser, og være en profesjonell og enkel tilrettelegger med minst mulig papirmølle og søknadsheov, samtidig som vi stiller tydelige krav til miljø, tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse mm.

Dersom idrett er en viktig sak for deg ved årets valg, så anbefaler vi deg å stemme på Venstre!

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe og Espen Ovnerud er toppkandidater i Drammen Venstre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *