Stabilt sykefravær i Buskerud

I 1. kvartal 2024 var det legemeldte sykefraværet på 6,4 prosent i Buskerud. Det er en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. I Akershus fylke var sykefraværet på 6,2 prosent (+4,0%), mens det i landet som helhet var på 6,2 prosent (+2,4%).

Det er diagnosegruppen psykiske lidelser som står for den største økningen i sykefraværet i Buskerud.

– For de fleste er det helsefremmende å være i jobb. Derfor oppfordrer vi både arbeidsgivere og arbeidstakere til å se på mulighetene for å være noe i arbeid. Det er også viktig at arbeidsgivere har tett oppfølging med ansatte som er sykmeldt, sier direktør Inger Anne Speilberg i NAV Vest-Viken.

Sykdommer i luftveiene var den tredje største diagnosegruppen. Her var andelen tapte dagsverk likevel nå tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien.

Tapte dagsverk og diagnosegrupper

Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal representerte 434 487 tapte dagsverk i Buskerud. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (32,5%), psykiske lidelser (25,3%), sykdommer i luftveiene (8,5%) og andre lidelser (7,9%) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Innen diagnosegruppene psykiske lidelser og andre lidelser økte andelen tapte dagsverk i 1. kvartal med henholdsvis 9,1 prosent, og 3,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.  Innen øvrige diagnosegrupper er andelen tilnærmet uendret eller vi ser en nedgang. Diagnosegruppene med størst nedgang i andelen tapte dagsverk var sykdommer i luftveiene (-9,8%) og hjerte- og karsykdommer (-8,8%).

Geografiske forskjeller

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Buskerud. Det høyeste sykefraværet hadde Hemsedal med 7,3 prosent, etterfulgt av Flå med 7,2 prosent, Rollag med 7,1 prosent og Ringerike med 7,0 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Kongsberg med 5,0 prosent og Hole med 5,8 prosent.

Nedgang i sykefraværet i de fleste aldersgrupper, størst nedgang i gruppen 16-19 år

I aldersgruppen 16-19 år var nedgangen på 10,9 prosent, i aldersgruppen 50-59 år var nedgangen på 5,1 prosent og i aldersgruppen 60-69 år var nedgangen på 4,6 prosent. For aldersgruppene 20-29 år (+2,8%), 30-39 år (+2,7%) og 40-49 år (+0,7) var det derimot en økning i sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal 2023.

Sykefraværet for kvinner var på 8,1 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,9 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang i sykefraværet for både kvinner (-1,2%) og menn (-0,3%). En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisningssektoren.

Av de som var sykmeldte i Buskerud hadde 26 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 1. kvartal 2023. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 8,9 prosent. Deretter fulgte transport og lagring, med et sykefravær på 7,7 prosent og forretningsmessig tjenesteyting med et sykefravær på 7,2 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2023 var det næringene finansierings- og forsikringsvirksomhet (+28,3%), faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (+10,2%) og bygge- og anleggsvirksomhet (+7,4%) som hadde den største økningen i sykefraværet. Sammenlignet med 1. kvartal 2023 var det også mange næringer som hadde en nedgang i sykefraværet, den største nedgangen var innen elektrisitet, vann og renovasjon (-6,5%) og innen undervisning (-5,1%).

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent
1. kvartal 2022 2023 2024 Endrings-prosent
3301 Drammen 7,0 6,6 6,6 -0,8
3303 Kongsberg 5,6 5,6 5,0 -10,3
3305 Ringerike 7,1 6,7 7,0 5,2
3310 Hole 5,9 5,5 5,8 4,7
3312 Lier 6,4 6,1 6,0 -1,1
3314 Øvre Eiker 7,3 7,5 6,7 -10,6
3316 Modum 6,7 6,7 6,9 2,7
3318 Krødsherad 6,0 5,3 6,3 18,1
3320 Flå 4,9 6,8 7,2 6,4
3322 Nesbyen 5,5 5,4 6,1 13,2
3324 Gol 4,8 5,8 6,0 3,6
3326 Hemsedal 5,4 6,7 7,3 9,7
3328 Ål 5,9 5,3 5,9 11,0
3330 Hol 5,7 6,1 6,6 8,7
3332 Sigdal 5,4 6,4 6,3 -1,6
3334 Flesberg 7,9 7,0 6,6 -5,9
3336 Rollag 6,2 8,0 7,1 -10,7
3338 Nore og Uvdal 3,9 5,2 6,2 19,5
Buskerud 6,6 6,4 6,4 -0,8
Akershus 6,3 6,0 6,2 4,0
Landet 6,2 6,1 6,2 2,4

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *