Størst økning av psykiske lidelser

I 2. kvartal 2023 var det legemeldte sykefraværet på 5,2 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 6,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I Viken fylke var sykefraværet på 5,6 prosent (+5,7%), mens det i landet som helhet var på 5,5 prosent (+4,7%).

Det er diagnosegruppen psykiske lidelser som står for den største økningen i sykefraværet i Viken fylke.  Samtidig er det en kraftig nedgang i sykefraværet innen sykdommer i luftveiene, der andelen tapte dagsverk nå er tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien.

Viken fylke: Tapte dagsverk og diagnosegrupper

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal representerte 1.759.880 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (34,2%), psykiske lidelser (25,3%), andre lidelser (8,0%) og allment og uspesifisert (7,8%) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Det har vært en økning i andelen tapte dagsverk i alle diagnosegrupper i 2. kvartal, med unntak av luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer. Den største økningen hadde psykiske lidelser (+11,0%), etterfulgt av sykdom i fordøyelsesorganene (+6,7%) og muskel- og skjelettlidelser (+4,6%). Innen øvrige diagnosegrupper er det en mindre økning, mens det innen luftveislidelser er en kraftig nedgang (-45,0%).

Geografiske forskjeller

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Rollag og Øvre Eiker med 6,3 prosent og Flå og Flesberg med 6,2 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Krødsherad med 3,9 prosent og Nore og Uvdal med 4,1 prosent.

Størst økning i gruppen 40-49 år

For de mellom 16 og 19 år var det en økning på 0,5 prosent. I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 5,9 prosent, i aldersgruppen 30-39 år var økningen på 6,7 prosent, for de mellom 40 og 49 år var økningen på 11,5 prosent, i aldergruppen 50-59 år var økningen på 3,6 prosent og i aldersgruppen 60-69 år var økningen i sykefraværet på 3,1 prosent.

Sykefraværet for kvinner var på 6,7 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,8 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for både kvinner (+4,9%) og menn (+9,1%). En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisningssektoren.

Av de som var sykmeldte i Vest-Viken hadde 28,3 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 2. kvartal 2022. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 7,9 prosent. Deretter fulgte transport og lagring, med et sykefravær på 6,1 prosent og undervisning med et sykefravær på 5,7 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal 2022 var det næringene jordbruk, skogbruk og fiske (+32,6%) og overnattings- og serveringsvirksomhet (+21,6%) som hadde den største økningen i sykefraværet. Sammenlignet med 2. kvartal 2022 var det kun næringene omsetning og drift av fast eiendom (-4,5%) og finansierings- og forsikringsvirksomhet (-3,6%) som hadde en nedgang i sykefraværet.

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent
2. kvartal 2021 2022 2023 Endrings-prosent
3005 Drammen 5,3 5,4 6,0 9,9
3006 Kongsberg 4,6 4,7 4,8 0,8
3007 Ringerike 5,6 5,6 6,0 6,4
3024 Bærum 3,8 4,0 4,3 8,4
3025 Asker 4,4 4,8 5,0 4,0
3038 Hole 4,7 4,7 4,9 3,5
3039 Flå 4,1 4,7 6,2 32,4
3040 Nesbyen 5,9 4,7 5,3 12,6
3041 Gol 4,1 3,8 4,5 18,9
3042 Hemsedal 3,8 4,7 5,5 16,1
3043 Ål 4,8 5,3 4,6 -12,4
3044 Hol 5,5 4,9 5,7 17,6
3045 Sigdal 5,1 5,4 4,7 -13,3
3046 Krødsherad 5,1 4,7 3,9 -17,5
3047 Modum 5,7 5,4 5,6 4,8
3048 Øvre Eiker 6,0 6,0 6,3 6,0
3049 Lier 5,0 5,2 5,6 6,0
3050 Flesberg 5,3 6,5 6,2 -5,1
3051 Rollag 5,6 5,2 6,3 19,4
3052 Nore og Uvdal 4,9 3,5 4,1 18,1
3053 Jevnaker 5,6 5,2 5,2 -1,1
NAV Vest-Viken 4,7 4,8 5,2 6,5
Viken 5,1 5,3 5,6 5,7
Landet 5,1 5,2 5,5 4,7

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *