Foto: Arbeidstilsynet

Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte vilkår leie inn arbeidstakere midlertidig. Fra 1. april i år vil ett av alternativene for innleie falle bort.

Dette gjelder muligheten til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter». Ut fra våre tilsyn har vi sett at det også er dette alternativet som er mest brukt som grunnlag for innleie.

Hvordan kan da virksomhetene løse de utfordringene som tidligere har blitt løst ved å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, for eksempel i særlig travle perioder og lignende?

–Det er viktig å se på mulighetsrommet, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet. Torgeir Moholt.

Fortsatt muligheter

Det vil fortsatt være mulighet for å leie inn en arbeidstaker som kan gå inn i et vikariat. Og det vil fortsatt være lovlig grunnlag for innleie når det er inngått en avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft.  Det vil også fortsatt være mulighet for å leie inn arbeidskraft fra en produksjonsbedrift.

Men virksomhetene må planlegge godt. I våre tilsyn har vi sett at bruk av innleid arbeidskraft i en del tilfeller kunne vært unngått, dersom virksomhetene bruker mer tid på å planlegge hvordan arbeidsoppgavene kan løses med bruk av egne ansatte.

Gjennomsnittsberegning og overtid kan brukes

Arbeidsmiljøloven har regler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden åpner for en annen fordeling av arbeidstiden, som gjør at arbeidstaker i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, og tilsvarende mindre i andre perioder. Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden gir fleksibilitet til å dekke variasjoner i arbeidsmengden med egne ansatte.

Arbeidsmiljøloven åpner også for bruk av overtid dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det kan for eksempel være aktuelt ved uventet arbeidspress og særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger. Overtid kan ikke brukes som en fast ordning, og det kan ikke planlegges med bruk av overtid, men dersom det oppstår et behov kan overtid brukes.

Totalforbud i Oslo og Viken

For byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold blir det totalforbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak fra 01.07.23. Også her må virksomhetene se på muligheten for å tilpasse arbeidstiden. I tillegg vil det fortsatt være mulighet for å leie inn arbeidstakere fra produksjonsbedrift.

Mer om reglene og finne lenker til relevante dokumenter i lovarbeidet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skjerpa-reglar-for-innleige/id2952383/

Hovedregelen er faste og hele stillinger

Innstrammingene for innleie fra bemanningsforetak er et tiltak blant flere for sikre at arbeidstakere i Norge har faste og hele stillinger. Innstrammingene kan sees i sammenheng med innføringen av heltidsnormen. Heltidsnormen gjelder fra 1. januar i år og betyr at hovedregelen er at man skal ansattes i faste og hele stillinger. Regjeringen har fremhevet at heltidsstillinger er sentralt for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet.

Behov må dokumenteres

Det er innført en drøftingsplikt for arbeidsgiver. Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte.

Ingen forbud mot deltidsstillinger

Formålet med heltidsnormen er å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid. Det er viktig å merke seg at dette ikke innebærer noe forbud mot deltidsstillinger.

Arbeidstilsynet skal kontrollere at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves. Arbeidstilsynet kan ikke gi pålegg om at arbeidstaker skal ansettes fast og i en heltidsstilling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *