Fem prosent økning i sykefraværet

I 3. kvartal 2023 var det legemeldte sykefraværet på 4,5 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I Viken fylke var sykefraværet på 5,0 prosent (+5,8%), mens det i landet som helhet var på 4,8 prosent (+4,5%).

Det er diagnosegruppen psykiske lidelser som står for den største økningen i sykefraværet i Viken fylke.  Samtidig er det en kraftig nedgang i sykefraværet innen sykdommer i luftveiene, der andelen tapte dagsverk i tredje kvartal er på sitt laveste nivå siden 2019.

 Viken fylke: Tapte dagsverk og diagnosegrupper

Det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal representerte 1 785 319 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (34,9%), psykiske lidelser (24,6%), andre lidelser (8,3%) og allment og uspesifisert (7,4%) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Det har vært en økning i andelen tapte dagsverk i de fleste diagnosegrupper i 3. kvartal, med unntak av luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer. Den største økningen er innen psykiske lidelser (+12,8%), etterfulgt av sykdom i fordøyelsesorganene (+4,2%) og muskel- og skjelettlidelser (+3,3%). Innen øvrige diagnosegrupper er det en mindre økning, mens det innen luftveislidelser er en kraftig nedgang (-40,7%).

Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Hemsedal med 5,6 prosent, Øvre Eiker med 5,4 prosent og Drammen og Rollag, begge med 5,3 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,7 prosent og Gol med 3,9 prosent.

Størst økning i gruppen 40-49 år

I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 9,3 prosent, i aldersgruppen 30-39 år var økningen på 7,4 prosent, og for de mellom 40 og 49 år var økningen på 9,7 prosent. For de mellom 16 og 19 år var det derimot en nedgang på 1,6 prosent, og i aldersgruppen 50-59 år var nedgangen på 0,8 prosent. Sykefraværet i aldersgruppen 60-69 år var uendret sammenlignet med 3. kvartal 2022.

Sykefraværet for kvinner var på 5,7 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,5 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for både kvinner (+4,6%) og menn (+5,6%). En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisningssektoren.

Av de som var sykmeldte i Vest-Viken hadde 24,2 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 2. kvartal 2022. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 6,7 prosent. Deretter fulgte transport og lagring, med et sykefravær på 5,9 prosent og overnatting og serveringsvirksomhet med et sykefravær på 5,1 prosent. Sammenlignet med 3. kvartal 2022 var det næringene overnattings- og serveringsvirksomhet (+25,1%) og transport og lagring (+13,7%) som hadde den største økningen i sykefraværet. Sammenlignet med 3. kvartal 2022 var det kun næringene omsetning og drift av fast eiendom (-5,9%), jordbruk, skogbruk og fiske (-0,3%), finansierings- og forsikringsvirksomhet (-0,2%) og off. adm., forsvar og sosialforsikring (-0,1%) som hadde en nedgang i sykefraværet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *