Høy forekomst av vold og overgrep i Norge

Ni år etter den første nasjonale omfangsstudien av vold og overgrep i Norge, viser en ny omfangsstudie høy forekomst av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep.

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

– Omfanget av alvorlige typer vold og overgrep er høyt, og det er høyere enn vi hadde forventet og håpet på. Studien viser at vi fortsatt har en lang vei å gå med forebyggende virksomhet før samfunnet er trygt for alle, sier Maria Teresa Grønning Dale, forsker ved NKVTS og prosjektleder for studien av omfanget av vold og overgrep i Norge i 2023.

Studien er gjennomført av NKVTS på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og er basert på egenrapportering fra et landsrepresentativt utvalg på 4300 personer.

Kvinner særlig utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep

Samtidig som en stor andel av både kvinner og menn er utsatt for vold og overgrep, viser studien klare kjønnsforskjeller.

– Kvinner er mer utsatt for gjentatt vold, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Menn er mer utsatt for enkelttilfeller av alvorlig fysisk vold der de ikke kjenner utøveren fra før, sier Dale.

14 % av kvinnene i studien har opplevd voldtekt ved makt og tvang minst én gang. Hele én av fem kvinner har opplevd voldtekt ved makt og tvang eller sovevoldtekt, det vil si seksuell omgang der man ikke er i stand til å motsette seg handlingen på grunn av rus eller fordi man sover. Tilsvarende tall for menn er 3 %.

– Halvparten av kvinnene som var voldtatt, hadde blitt voldtatt før de fylte 18. Om lag halvparten hadde opplevd mer enn én voldtekt, og overgriperen var som regel kjent av offeret; ofte en partner, ekspartner eller venn, sier Helene Flood Aakvaag, NKVTS-forsker og en av redaktørene bak rapporten fra studien.

Flest menn utøver og blir utsatt for alvorlig fysisk vold

Nesten 40 % av deltakerne i studien oppga å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold. Alvorlig fysisk vold er for eksempel å bli slått med knyttet neve eller hard gjenstand, bli sparket eller banket opp.

Langt flere menn (46 %) enn kvinner (29 %) hadde vært utsatt for alvorlig fysisk vold, men langt flere kvinner ble utsatt for gjentatte tilfeller av denne voldstypen. Studien viser at de fleste som utøver alvorlig fysisk vold, er menn, og at tre av fire menn som hadde opplevd alvorlig fysisk vold, ikke kjente utøveren fra før.

Kvinner mest utsatt for partnervold

Kvinner opplever mye oftere enn menn alvorlig fysisk vold fra kjæreste, partner eller ekspartner. Én av ti kvinner har vært utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner, og én av tjue er voldtatt av partner.

– Vi ser dessverre at mange kvinner er utsatt for gjentatte overgrep på en arena som i utgangspunktet skal være trygg, og der omverdenen har lite innsyn, sier Aakvaag.

Økt rapportering av alvorlig vold

Det rapporterte omfanget av noen former for vold, særlig mot kvinner og unge, øker fra 2014 til 2023. Vesentlig flere kvinner oppga å ha blitt voldtatt eller utsatt for alvorlig fysisk vold i 2023, og i aldersgruppen 18-29 rapporterte kvinner mer enn dobbelt så høy forekomst av voldtekt (19 %) som i 2014 (8 %).

– Vi kan likevel ikke fastslå om økningen i forekomsttall representerer en reell økning, en midlertidig økning eller økt grad av rapportering fra respondentene, sier Dale.

Vold er et folkehelseproblem

Forskerne har sett på sammenhengen mellom vold og psykisk helse, og funnene er tydelige: De som hadde opplevd vold, hadde høyere nivå av angst, depresjon og posttraumatisk stress.

– Det var også en klar sammenheng mellom å ha opplevd gjentatt vold – og ulike former for vold – og omfanget av symptomer på psykisk uhelse. Det viser at forekomsten av vold og overgrep i Norge i dag utgjør et reelt folkehelseproblem, sier Dale.

De fleste anmelder ikke

Politiet hadde kjennskap til volden hos kun én av fem utsatte for voldtekt og hos om lag en tredjedel av utsatte for alvorlig fysisk vold. Kun 4 % av dem som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep eller krenkelser, fortalte at saken kom for retten og at gjerningspersonen ble dømt.

– Det er et stort problem av alvorlige saker ikke blir anmeldt, for det betyr at politiet i mange tilfeller ikke får anledning til å vurdere om en sak skal etterforskes, sier Aakvaag.

Forskerne har undersøkt hva som utgjør barrierene mot å anmelde, og fant betydelige kjønnsforskjeller:

– Menn lar være å anmelde fordi de ikke opplever volden som alvorlig nok, kvinner fordi de kjenner på skyld og skam og fordi de er redde for at en anmeldelse vil skape problemer i for eksempel et parforhold, sier Dale.

Sammenheng mellom vold og levekår

NKVTS-studien viser at alvorlige former for vold og overgrep forekommer hyppigere blant dem som er skilt eller separert, har lavere utdanning og dårligere råd enn befolkingen for øvrig.

– At personer med levekårsutfordringer er mer utsatt for vold og overgrep, er et viktig signal om at tiltak for å redusere ulikheter i samfunnet, også kan redusere omfanget av vold. Funnene våre viser tydelig at vold er et komplekst problem der det ikke finnes noen “quick fix”. Forebygging av vold krever tverrsektorielt samarbeid over tid, sier Aakvaag.

– Gjennom studien har vi nå dokumentert forekomsten av vold og overgrep grundig og identifisert sårbare grupper med behov for beskyttelse. Beslutningstakere bør prioritere tiltak som kan redusere vold mot kvinner, mot unge og mot mennesker med levekårsutfordringer. Og siden gjentakelsesfaren er så stor, er det også avgjørende viktig å sette inn tiltak for å forebygge vold der vold allerede har skjedd, sier Dale.

Nøkkelinformasjon om omfangsstudien 2023

  • Utført av NKVTS på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Forskerne bak studien og rapporten «Vold og overgrep i den norske befolkningen» er Maria Teresa Grønning Dale, Helene Flood Aakvaag, Ida Frugård Strøm, Else-Marie Augusti og Anja Duun Skauge.
  • Basert på et landsrepresentativt utvalg trukket fra Folkeregisteret. Totalt 4300 personer ble intervjuet på telefon.
  • Undersøkelsen er i stor grad utført på samme måte som i 2014 for å kunne gi sammenlignbare tall. Det er benyttet de samme direkte og konkrete spørsmålene om erfaringer med vold og overgrep i barndom og voksen alder.
  • 14 % av kvinnene og 2 % av mennene har vært utsatt for voldtekt ved makt og tvang. Halvparten av disse var under 18 år første gang de ble voldtatt. Én av fem kvinner har opplevd voldtekt ved makt og tvang eller sovevoldtekt. Kvinner er mer utsatt for alle typer seksuelle overgrep enn menn, og de aller fleste kjenner overgriperen.
  • Nesten 40 % har vært utsatt for alvorlig fysisk vold etter fylte 18 år (46 % av menn og 29 % av kvinner). Kvinner blir oftere utsatt flere ganger enn det menn gjør, og de fleste som utøver alvorlig fysisk vold, er menn.
  • Kvinner er mest utsatt for partnervold. Én av ti kvinner har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner, mot 3 % for menn. Én av tjue kvinner har vært utsatt for voldtekt ved makt og tvang fra partner, og kvinner er mye mer utsatt for kontrollerende atferd fra partner.
  • Én av ti hadde vært utsatt for alvorlig fysisk vold i barndommen. Én av fem hadde vært utsatt for minst en form for seksuelt overgrep før de fylte 18. Jenter er langt mer utsatt for seksuelle overgrep i barndommen enn gutter. De som hadde opplevd alvorlig vold som barn, hadde høyere risiko for å bli utsatt for alvorlig vold som voksne. Risikoen økte med antall voldstyper opplevd i barndommen.
  • Personer som var skilt eller separert, hadde lavere utdanning og dårligere råd enn folk flest, opplevde mer alvorlig vold som voksen.
  • Både menn og kvinner som hadde opplevd vold, hadde høyere nivå av angst, depresjon og posttraumatiske stressreaksjoner. Symptomtettheten økte ytterligere for de som hadde opplevd flere typer vold.
  • Det er rapportert høyere omfang av voldtekt, partnervold og alvorlig fysisk vold i 2023 enn i 2014, spesielt for kvinner og i yngre aldersgrupper. Når det gjelder mindre alvorlig fysisk vold siste år, rapporterer deltakerne noe lavere omfang i 2023 enn i 2014.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *