Liten nedgang i sykefraværet

I 1. kvartal 2023 var det legemeldte sykefraværet på 5,8 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I Viken fylke var sykefraværet på 6,3 prosent (-2,8%), mens det i landet som helhet var på 6,1 prosent (-2,6%).

Det er diagnosegruppen sykdommer i luftveiene som står for den største nedgangen i sykefraværet. Andelen tapte dagsverk innen denne diagnosegruppen er likevel fortsatt nærmere halvannen gang så høy som før pandemien.

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal representerte 2.201.561 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (32,6%), psykiske lidelser (23,0%), sykdommer i luftveiene (11,1%) og andre lidelser (7,6%) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Det har vært en økning i andelen tapte dagsverk i alle diagnosegrupper i 1. kvartal, med unntak av luftveissykdommer. Den største økningen hadde sykdom i fordøyelsesorganene (+25,4%), etterfulgt av psykiske lidelser (+25,3%) og muskel- og skjelettlidelser (+19,6%). Innen øvrige diagnosegrupper er det en mindre økning, mens det innen luftveislidelser er en kraftig nedgang (-57,2%).

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 23,8 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 1. kvartal 2022. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Region Vest-Viken:

Geografiske forskjeller

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Rollag med 8,0 prosent, Øvre Eiker med 7,5 prosent, og Flesberg med 7,0 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 4,8 prosent og Nore og Uvdal med 5,2 prosent.

Nedgang i sykefraværet i alle aldersgrupper unntatt aldersgruppen 60-69 år

Aldersgruppen 60-69 år hadde en økning i sykefraværet på 10,2 prosent. For de mellom 16 og 19 år var det en nedgang på 6,4 prosent. I aldersgruppen 20-29 år var nedgangen på 10,8 prosent, i aldersgruppen 30-39 år var nedgangen på 6,3 prosent, for de mellom 40 og 49 år var nedgangen på 4,2 prosent og i aldergruppen 50-59 år var nedgangen på 0,1 prosent.

Sykefraværet for kvinner var på 7,5 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,3 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang i sykefraværet for kvinner (-4,4%), mens nedgangen for menn var langt mindre (-0,8%). En del av forskjellen på kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisningssektoren.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 8,8 prosent. Deretter fulgte transport og lagring, med et sykefravær på 6,9 prosent og undervisning med et sykefravær på 6,8 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2022 var det næringene bergverksdrift og utvinning (-12,1%) og helse- og sosialtjenester (-6,8%) som hadde den største nedgangen i sykefraværet. Sammenlignet med 1. kvartal 2022 var det næringen private tjenester ellers som hadde den største økningen i sykefraværet (+6,5%).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *