Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Naturen som vår allierte i møte med villere vær

Mer intakt natur holder bedre på vannet og demper skadene av flom. Nå må lokalpolitikerne tenke naturbaserte klimaløsninger.

– Ekstremværet “Hans” og denne helgens nedbør, ras og flom er en brutal påminnelse om hvor viktig det er med klimatilpasning og god naturpolitikk i kommunene. Vi må forberede oss på mer regn, mer overvann og flere og større flommer. Intakt og robust lokal natur er viktig beskyttelse i møte med klimaendringer og villere vær, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Hun viser til at det viktigste verktøyet vi har for å forberede oss på mer ekstremvær er god arealplanlegging i kommunene.

– Mer natur vil selvsagt ikke være noen garanti mot framtidige flomskader. Men vi vet at det vil hjelpe, og lokalt kan forskjellene bli store. Derfor får de som i år stemmes inn i kommunestyrene et viktig ansvar.

Andaur peker på at det er gjennom kommunenes arealplaner man kan:

  • Restaurere elver og bekker. Vassdrag som flyter mest mulig fritt og ikke legges i rør, rettes ut eller plastres, har kapasitet til å ta unna mer vann, og reduserer således sjansen for flom. Frittflytende og restaurerte vassdrag har rett og slett plass til mer vann. I tillegg blir det mindre erosjon når de restaureres eller får flyte naturlig.  Når vassdrag restaureres, vil man altså få både mindre erosjons- og flomrisiko, og bedre miljøforhold.
  • Restaurere myr og våtmarker. Elvesletter, våtmarker og myr mellomlagrer vann og bidrar dermed i stor grad til å dempe flommer, og redusere sjansen for flom. Å restaurere myr og våtmarker bidrar derfor både til å dempe effekten av flom og til å redusere sjansen for at en flom oppstår.
  • Restaurere skog. Intakt skog tar i seg selv opp og holder på mye vann. I tillegg holder variert og intakt skog og annen vegetasjon i skredutsatte områder på jorda, forhindrer erosjon og gjør at sjansen for jordras reduseres.
  • Iverksette andre gode naturbaserte løsninger i tettsteder og byer som for eksempel etablering av regnbed eller parkområder som vil bidra til å samle opp overvann etter kraftige skybrudd, samt etablering av kanaler og dammer som bidrar til å føre overskuddsvannet ut til vassdragene. Sammen med restaurering av elver og bekker vil dette kunne gi langt bedre håndtering av overvann og styrtregn i urbane strøk.

I tillegg kan tradisjonell flomsikring enkelte ganger også være nødvendig og riktig. Men tradisjonell flomsikring med erosjonssikring, glatte overflater og kanalisering går ofte på bekostning av naturen og kan i verste fall føre til at den totale flomsikringen i vassdraget nedenfor disse tiltakene blir verre ettersom vannhastigheten gjerne øker. Det er altså ikke slik at den tradisjonelle flomsikringen alltid er det beste og mest effektive tiltaket.

–  Mer natur er rett og slett et kinderegg. I tillegg til å gi oss et bedre forsvar i møte med klimaendringene, er den avgjørende for folkehelse og livskvalitet og naturen tar opp og lagrer karbon som hindrer ytterligere klimaendringer, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *