Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – november 2023

I november ble det iverksatt 491 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 281 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 116. Den 1. desember var det 3.000 innsatte i norske fengsler.

1. desember var belegget i fengsel på 81,5 prosent med totalt 3.000 innsatte.

Nov. 2022
Antall innsatte 3009 3000
Antall i varetekt 645 (21 prosent) 751 (25 prosent)
Utenlandske statsborgere 777 (26 prosent) 819 (27 prosent)
Kvinnelige innsatte 183 (6,1 prosent) 160 (5,3 prosent)
Antall forvaringsdømte 148 menn
8 kvinner
140 menn
8 kvinner
Innsatte under 18 år 3 6
Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse
i fengsel hitill i år
85 82

Soningskø
Utviklingen i november 2023 er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
KDI forventer at køen vil holde seg stabilt lav også ut året.

Nov. 2022
Soningskø (ubetingede dommer) 78 151
Antall i soningskøen som avventer soning med elektronisk kontroll (fotlenke) 4 15

I oktober 2023 var soningskøen på 117 ubetingede dommer.

Det ble gjennomført 1 soningsoverføring i november. Totalt er det gjennomført 13 soningsoverføringer hittil i år, 2 færre enn på samme tid i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I november 2023 ble det iverksatt 491 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med november 2022, da 592 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 281 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 116.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med september 2022.

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 53 prosent, mens samfunnsstraff synker med 31 prosent. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker med 30 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt viser en nedgang på 12 prosent. Elektronisk kontroll synker med 10 prosent.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 8 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i november 2023 var på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform Iverksatte saker Aktive saker
nov.23 nov.22 Andel kvinner
Elektronisk kontroll 281 312 18 % 394
Samfunnsstraff 116 167 17 % 976
Prøveløslatelse med møteplikt 43 49 5 % 291
Program mot ruspåvirket kjøring 27 25 26 % 399
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) 9 19 11 % 120
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 7 10 14 % 300
Bøtetjeneste 8 8 0 % 37
Hjemmesoning (§ 16) 0 2 0 % 4
Totalt 491 592 16 % 2521

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker november 2023 og november 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i november 2023 er 49 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 16 prosent og vold med 10 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori Andel
Trafikklovbrudd 48,8 %
Økonomi 15,6 %
Vold 9,5 %
Narkotika/rus 8,5 %
Lov og orden 6,4 %
Annet 4,6 %
Vinningskriminalitet 3,9 %
Seksuallovbrudd 2,7 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. November 2023. Prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *