Rediger innlegg

You are not logged in
Forklaring til skjemaet

Trykker du på knappen “Oppdater/publiser innlegget” vil artikkelen oppdateres/publiseres direkte til der den ligger i avisen, med endringer.

Vi forutsetter at du som publisist ikke endrer vesentlig på artikkelen (eller tilføyer tekst som kan vurderes kontroversiellt).

Er du usikker, skriv/kopier inn artikkelen på nytt her, så vil vi sjekke/gjennomføre moderasjon. Hvis denne tilliten blir brutt, forbeholder vi oss rettet til enten å gi karantenetid for publisering, eller innføre moderasjon for endringer (eller begge).

Trykker du på “Save Draft” når du nå redigerer en allerede publisert artikkel, vil saken bli fjernet fra visning i avisen, og bli lagt tilbake på din private artikkelarkiv, som er her. Du kan deretter gå inn på denne oversikten, og fortsette å justere artikkelen gjennom å velge pennesymbolet utenfor artikkelnavnet. Arkiver endringene ved å trykke på “Save Draft”.

For å publisere artikkelen igjen, velger du “Oppdater/publiser innlegget”

Oppstår problemer, ta kontakt med oss på [email protected] og vi skal prøve å hjelpe deg!

Vi ønsker deg lykke til med din publisering!