Satser ekstra på kulturskolens fordypningsprogram

Sparebankstiftelsen DNB tildeler kommunale kulturskolers fordypningsprogram 19 millioner kroner over de tre neste årene Dermed velger stiftelsen igjen å gi et stort millionbeløp til Norsk kulturskoleråds ordning Inkluderende kulturskoler, som nå kommer i 2.0-versjon.

Hovedmålet med Inkluderende kulturskoler 2.0 er å sikre at alle unge som kvalifiserer til et fordypningsprogram i kulturskolen, har tilgang til dette, og det uavhengig av hvor de bor, gjennom utvikling av samarbeidsstrukturer mellom kulturskoler og relevante ressursmiljø.

Søknadsfrist: 10. oktober 2023

Denne uka fikk altså Norsk kulturskoleråd den svært gode nyheten om støtten fra Sparebankstiftelsen DNB til Inkluderende kulturskoler 2.0.

De 19 millioner kronene som skal ut til gode fordypningstiltak i regi av kommunale kulturskoler, vil det være mulig å søke på kommende (tidlig)høst, med søknadsfrist 10. oktober 2023. I søkndasperioden vil det komme mer informasjon til mulige søkere gjennom flere kanaler, også via webinarer. Planen er at kulturskoler som får støtte i denne runden, skal starte opp sine prosjekt i januar 2024.

Følg gjerne med på kulturskoleradet.no, mer informasjon kommer der. Det kan likeså være smart å abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratis å abonnere på), for å bli påminnet viktige datoer og få annen informasjon om Inkluderende kulturskoler 2.0.

Jubel i Kulturskolerådet

– At ordningen Inkluderende kulturskoler, med stimuleringsmidler til utvikling av kulturskolenes fordypningstilbud, videreføres gjennom ytterligere tre år, er fantastisk! Det betyr at enda flere kommuner får god starthjelp i arbeidet med å utvikle bærekraftige og varige fordypningstilbud for flere barn og unge, i samarbeid med aktuelle samarbeidsparter i region, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

– At Norsk kulturskoleråd får kanalisere disse midlene, er en stor tillitserklæring. Sammen med kommunene vil Kulturskolerådet være med og sette retning for utvikling av fordypningstilbud slik det skisseres i Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av unge, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

Stimuleringsordning over tre år

Inkluderende kulturskoler 2.0 er en stimuleringsordning for Norsk kulturskoleråds medlemskommuner, med mål om å bidra til at barn og unge som kvalifiserer til det, får mulighet til å delta i fordypningsprogram (jf. Meld. St. 18, se lenke lengre oppe i artikkelen).

Norsk kulturskoleråd vil legge opp til forvaltning av søkbare stimuleringsmidler som skal bidra til økt samarbeid om aktivitet for elever knyttet til fordypningsprogram innen ulike kunstfag. Stimuleringsordningen skal bidra til bedre ressursutnyttelse og mer samhandling mellom aktører og beslutningstakere knyttet til et helhetlig opplærings- og utdanningsløp innenfor kunstfag.

Stimuleringsordningen skal bidra til handlingsrom for utvikling av nye samarbeid for opprettelse av fordypningstilbud.

Ordningen er planlagt som starthjelp gjennom stimuleringsmidler, og det forutsettes at det offentlige bidrar med egenfinansiering. På sikt er planen å gjøre regionen i stand til å sikre bærekraftige og varige tilbud i fordypning innen alle kunstfag. Samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer vil være sentralt for å sikre et helhetlig utdanning- og opplæringsløp, samtidig som at lokale særtrekk vil ha betydning.

For noen kulturskoler vil nærmeste opplæringsaktør innenfor kunstfag være en videregående skole (fylke), mens andre steder vil det være mer tilgjengelig å samarbeid med et universitet/høgskole (stat) eller det profesjonelle kunst- og kulturlivet (privat og offentlig).

Stimuleringsmidler til aktivitet på tre områder

 Det legges opp til tre områder som det kan søkes stimuleringsmidler til aktivitet for elever for: interkommunale tiltak, regionale tiltak og erfaringsdeling. Innen alle områdene er samhandling og samarbeid en forutsetning for å kunne bli tildelt midler. Spesielt vil piloter innen de ulike områdene vektlegges, som for eksempel samarbeid mellom kulturskoler og MDD-linjer eller UH-sektor samt involvering av fylkeskommunen generelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *