Unikt samarbeid vil gi like muligheter for alle barn og unge i Drammen

Kostnadene Drammen kommune har hver gang et barn faller utenfor fellesskapet overstiger kostnadene ved å investere i Solidaritetsfondet.

Av:  Janne Cecilie «Sissi» Hafskjold (samfunnsutvikler idrett) og Per Fjeld Olsen (styreleder), Drammen idrettsråd, Drammen.

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Med stadige økende matvarepriser, høyere rente og dyrtid, er konsekvensen lange matkøer hos frivillige organisasjoner.

Denne målgruppen har liten eller ingen mulighet til å betale medlems- og aktivitetskontingent for deltakelse i aktivitet.

Barn som vokser opp i fattigdom eller som ekskluderes sosialt av andre årsaker, som mangel på tilgjengelighet og tilrettelegging, kulturelle og økonomiske barrierer for deltakelse i aktivitet, opplever mye ensomhet. Det kan vi ikke akseptere.

Drammensidrettens egen ordning

Drammen idrettsråd etablerte Idrettens Solidaritetsfond i 2018. Dette er drammensidrettens egen ordning og vårt svar på «idretts- og aktivitetsglede for alle – med lik mulighet for deltakelse».

Drammen Friluftsforum og Drammen Kulturråd har på lik linje en viktig samfunnsrolle ovenfor barn og unge i Drammen og jobber tilsvarende med inkludering av barn og unge. Drammen Idrettsråd benytter samarbeid som metode og opplever kun velvilje hos kulturrådet og friluftsforum i form av å stille seg bak solidaritetsfondet som et felles samarbeid. Med felles mål, felles retningslinjer og felles logo ønsker rådene å jobbe for en støtteordning som et ikke stigmatiserende støttetiltak.

Fritidserklæringen og FNs barnekonvensjon 2016 sier noe om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst en fritidsaktivitet. Skal vi nå dette målet, må vi samarbeide om å bygge ned barrierer for deltakelse.

Vi står sterkere sammen i møte med fattigdomsutfordringer enn hver for oss.

Et supplement til det offentlig

Gjennom felles målsetting, felles løsning, felles verktøy og felles metode står vi sterkere i å støtte barn og unges mulighet til deltakelse i aktivitet. Det er avgjørende for fremtiden at frivilligheten samarbeider for å treffe bedre og flere i målgruppen.

Idrettens og frivillighetens størrelse og utbredelse gjør at den har en viktig rolle i drammenssamfunnet. Våre viktigste samfunnsbidrag er å påvirke til et mer fysisk aktivt og inkluderende samfunn, og å tilrettelegge for økt deltakelse for barn og unge som selv ikke har forutsetning for å påvirke situasjon.

Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige, ikke en erstatning. Verken kommune eller frivilligheten kan løse fattigdomsutfordringene alene, men gjennom rådenes samarbeid har barn og unge en større mulighet til å delta i fellesskapets aktiviteter. God utveksling av informasjon om eksisterende løsninger og behov kan bidra til et bredere og bedre tilbud.

Til sammen har rådene en medlemsmasse som potensielt når ut til alle barn og unge i Drammen. I samarbeid med skole, sosiallærer, helsesøster, foreldre, idrettskontakter og annen frivillighet vil vi stå bedre rustet til å oppdage barn og unge som faller utenfor fellesskapet.

Alle tre rådene har også en samarbeidsavtale med Drammen kommune. Med felles løsning gjennom Solidaritetsfondet er dette en enkel måte for kommunen å målrette midler til barn og unge som faller utenfor aktivitet. Midlene går direkte til barnet, være seg medlems- og aktivitetskontingent, utstyr, cup, turer, turnering og transport. Frivilligheten spiller en nøkkelrolle i å være en del av løsningen på utenforskap.

Kostnadene Drammen kommune har hver gang et barn faller utenfor fellesskapet overstiger kostnadene ved å investere i Solidaritetsfondet- en enkel og treffsikker modell. Å investere i Solidaritetsfondet er å investere i våre barn og unges fremtid i Drammen. Drammen skal være et godt sted å leve for alle.

Solidaritetsfondet

I 2014 påtok drammensidretten seg et utvidet samfunnsansvar gjennom Aktive Lokalsamfunn, herunder inkludering i idrettslag og etter hvert etablering av Solidaritetsfondet.

Idretten og frivilligheten er et viktig verktøy for å forebygge utenforskap, psykisk- og fysisk uhelse, samt forebygge kriminelle handlinger og uheldige miljøer. Frivilligheten kan fange opp de som faller utenfor og gi tilgang til en viktig arena for utvikling, mestring, fellesskap og anerkjennelse.

Drammen idrettsråd ønsker gjennom vårt utstrakte samfunnsarbeid å være en positiv bidragsyter som evner å se utenfor vår egen organisasjon, til det beste for barn og unge i Drammen. Samarbeidet mellom de tre nevnte rådene er unikt og det første etablerte trepartssamarbeidet nasjonalt.

Vi går sammen om like muligheter for alle barn og unge og i Drammen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *