IMG_0280

Venstre vil ta vare på tjernene og dammene

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

Å ta vare på nærnaturen er veldig viktig for oss i Venstre. Hovedsakelig er dette en ganske enkel jobb: det krever bare å ikke ødelegge og bygge ned naturen. Men for at mange skal ha glede av og kunne bruke naturen, trengs det tilrettelegging. Stier, grusveier, badeplasser og utsiktspunkter trenger litt vedlikehold for at de skal være attraktive og tilgjengelige for flere enn villmarksentusiaster.

Tekst: Herman Ekle Lund

Vi er blant annet kjent med at det er behov for vedlikehold og skjøtsel av en del av våre flotte dammer og tjern rundt i skog og mark. Det trenger ikke være et problem at det gror og vokser langs disse vannene, men på et tidspunkt kan det bli utfordrende for både bading og besiktigelse. Dersom invasive, uønskede arter får muligheten til å spre seg, kan det også fordrive og ødelegge planteliv som vi vil beholde. 

Drammen har siden 2018, som en av få kommuner i Norge, hatt en egen satsing på naturrestaurering (tidligere omtalt som rewilding). Her har vi i Venstre vært sterke pådrivere. Budsjettet er brukt til blant annet å rehabilitere Kjøsterudbekken og å gjenplante bruddet i Kobbervikdalen. Nå vil vi styrke denne satsingen, som de siste årene har hatt en årlig bevilgning på én million kroner. Dette vil kunne brukes til å gjøre akvatiske tiltak på flere dammer og tjern – eksempelvis Blektjern hvor vi har fått en del tilbakemeldinger.

Noen dammer og tjern ligger innenfor statlige verneområder, og er Statsforvalterens ansvar å følge opp. Vi har derfor sendt en konkret henvendelse, på forespørsel fra en innbygger, til Statsforvalteren om Austadtjern og skjøtsel av dette vannet, hvor det gror godt om dagen.

I tillegg til framkommelighet og biologisk mangfold er sikkerhet en svært viktig faktor. Mange av dammene ble etablert i en tid hvor kravene til sikkerhet var annerledes enn nå. I en sak vi behandlet politisk før sommeren ble det samlede investeringsbehovet på alle kommunens dammer anslått til 98-120 millioner kroner for å møte dagens sikkerhetskrav. 

Dette er et stort løft, og vi må prioritere hvilke av de ulike dammene vi skal satse på å oppgradere – og hvilke som bør fjernes og tilbakeføres til naturens tilstand. Det politiske flertallet valgte å satse på totalt 17 dammer, med et anslått investeringsbehov på rundt 75 millioner kroner, som vil måtte bevilges jevnt gjennom kommende budsjetter. Én dam ble vedtatt nedlagt (Rørdammen), mens ni vann skal konsekvensutredes før vi bestemmer oss hva vi skal gjøre.

Vi i Venstre vil stå på for å gjøre Drammens dammer, tjern, vassdrag og fjord friskest og triveligst mulig i framtiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *