Fortsatt økt sykefravær

I 4. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. I Viken fylke var sykefraværet på 6,0 prosent (+2,7%), mens det i landet som helhet var på 5,7 prosent (+0,5%).

Det er diagnosegruppen allment og uspesifisert som står for den største økningen i sykefraværet. Innen diagnosegruppen sykdommer i luftveiene er det en nedgang, men andelen tapte dagsverk innen denne diagnosegruppen er fortsatt tilnærmet dobbelt så høy som før pandemien.

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 2 067 085 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (31,9%), psykiske lidelser (23,8%), sykdommer i luftveiene (11,2%) og andre lidelser (7,8%) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Innen diagnosegruppene allment og uspesifisert, psykiske lidelser og sykdommer i fordøyelsesorganene økte andelen tapte dagsverk i 4. kvartal med henholdsvis 14,6, 10,4 og 8,2 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Innen øvrige diagnosegrupper er det tilnærmet uendret eller en nedgang i andelen tapte dagsverk.

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 21,4 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 4. kvartal 2021. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Region Vest-Viken:

Geografiske forskjeller

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Flesberg med 7,1 prosent, Øvre Eiker med 6,9 prosent, og Modum med 6,3 prosent. Drammen, Ringerike, Hemsedal og Sigdal hadde alle hadde et sykefravær på 6,2 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,5 prosent og Bærum med 4,7 prosent.

Størst økning i sykefraværet i aldersgruppen 60-69 år og blant menn

Det er aldersgruppen 60-69 år som har den kraftigste økningen i sykefraværet (+7,5%). I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 12 prosent, i aldersgruppen 30-39 år var økningen på 1,5 prosent, for de mellom 40 og 49 år var økningen 1,6 prosent og i aldergruppen 50-59 år var økningen på 2,9 prosent. For de mellom 16 og 19 år var en nedgang på 10 prosent. I aldersgruppen 20-29 år var sykefraværet uendret sammenlignet med 4. kvartal 2021

Sykefraværet for kvinner var på 7,1 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,1 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for kvinner (+1,3%), mens økningen for menn var noe høyere (+4,1%). En del av forskjellen på kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisningssektoren. 

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 8,3 prosent. Deretter fulgte transport og lagring, med et sykefravær på 6,3 prosent og undervisning med et sykefravær på 6,0 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal 2021 var det næringene omsetning og drift av fast eiendom (+23,0%) og overnatting og serveringsvirksomhet (+19,8%) som hadde den største økningen i sykefraværet. Sammenlignet med 4. kvartal 2021 var det næringen bergverksdrift og utvinning som hadde den største nedgangen i sykefraværet (-16,4%).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *