- Forventer mer til viktige velferdsoppgaver. Virkeligheten og hverdagen er i kommunene. Kommunene må kunne levere gode tjenester med god kvalitet til befolkningen, sier Delta-leder Trond Ellefsen. (Foto: Per Tandberg/Delta).

Ingen løft for den nære velferden, sier Delta

– Kommunene gir innbyggerne hverdagsvelferd. Da må de sikres nok ressurser. Her holder regjeringen igjen. Det vil bli krevende i mange kommuner, sier Delta-leder Trond Ellefsen.

-Kommunene merker den generelle rente- og kostnadsveksten og lokale folkevalgte vil måtte ta harde og vonde prioriteringer i neste års budsjett, sier Ellefsen. Samtidig skal kommunene møte utfordringene knyttet til den demografiske utviklingen, med flere eldre og færre yrkesaktive.

Gode tjenester med god kvalitet

– Folk lever livene sine i kommunene, og kommunene løser hver dag helt avgjørende og viktige velferdsoppgaver. Derfor må de ha tilstrekkelig med midler, sier Delta-leder Trond Ellefsen.

– Våre medlemmer i kommunene forteller om en krevende hverdag. De brenner etter å gjøre en solid faglig innsats, men føler at de ofte kommer til kort grunnet på grunn av trange budsjetter. Det er tøffe tak. Arbeidsbelastningen øker, og dette vil gå ut over kvaliteten på tjenestene. De ansatte nær innbyggerne må få rom til å utføre sine oppdrag med god kvalitet, sier Ellefsen.

Økt grunnbemanning, mer heltid og bedre oppgavedeling

Delta krever økt grunnbemanning og mer heltid. Delta-lederen peker på at mer heltid gir bedre kvalitet i tjenestene.

– For mange går fortsatt i ufrivillig deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren, fastslår Ellefsen.

– Det er positivt at regjeringen følger opp helsepersonellkommisjonen med en styrket satsing for bedre oppgavedeling blant annet gjennom Tørn-prosjektet, og en utvidelse av jobbvinner-prosjektet. Alle yrkesgrupper må få brukt sin kompetanse på best mulig måte. Vi må ha rett person på rett plass, fremholder Ellefsen.

– En god og fornuftig oppgavedeling og bedre bruk av fagkompetanse trengs for å møte økt press på helsetjenesten. Det er derfor avgjørende at denne satsingen videreføres og styrkes fremover, sier Delta-lederen.

Trang sykehusøkonomi

Det er fortsatt trang økonomi i sykehusene, og det er nødvendig med omstilling og streng prioritering framover. Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning til sykehusene på 2,2 milliarder kroner, utover lønns- og prisvekst. Regjeringen varsler at mye av dette skal brukes ti lå få ned ventetidene på behandling.

Helseforetakene sliter med å kunne prioritere både drift og investeringer.

– Vi hadde forventet at regjeringen ville komme med endringer i finansieringsmodellen til sykehusene slik at det blir enklere å investere i bygg og utstyr framover, sier Ellefsen.

Positivt om yrkesfag og fagskolen

– Det er svært positivt at regjeringen prioriterer viktige tiltak for å styrke rekruttering og gjennomføring av yrkesfaglig utdanning, sier Delta-lederen.

Dette innebærer blant annet en satsing på flere læreplasser, en styrking av fagbrev på jobb-ordningen og økning i utstyrsstipend.

– I tillegg er det positivt at regjeringen signaliserer en styrket satsing på fagskolen gjennom 500 nye studieplasser. Gjennom sin nærhet til arbeidslivet, har fagskolen en unik mulighet til å tilby praksisnær og relevant utdanning innenfor en rekke felt som er relevante for fagarbeidere, sier Ellefsen.

Krever krafttak for kompetanse

– Budsjettforslaget er imidlertid ikke tilstrekkelig for å møte fremtidens økte behov for kompetansepåfyll hos ansatte gjennom hele arbeidslivet. Jeg hadde ønsket et enda sterkere trykk på arbeidslivet som læringsarena, og på å utvikle målrettede tiltak som treffer den enkelte arbeidsplass og ansatte, sier Delta-lederen.

– Det trengs et solid krafttak for kompetanse. Satsingen må være planlagt, strukturert og systematisk og omfatte alle yrkesgrupper, mener Ellefsen.

– De siste årene har vist at det er avgjørende med god beredskap. Det gjelder både hverdagsberedskapen og beredskapen for større, komplekse og sammensatte hendelser. Her trengs det et løft, sier Ellefsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *