Klimaendringene kan føre til utryddelse av stortare langs kysten i Sør-Norge: Arter og økosystemer responderer ulikt på klimaendringer og har ulik tilpasningsevne. Noen arter er spesielt sårbare for klimaendringer. Bilde av en tareskog av arten stortare (Laminaria hyperborea). Foto: Janne Gitmark/Niva

Klimaendringer truer sårbare kystarter

Klimaendringene har stor betydning for marine arter og økosystemer langs norskekysten. Uten utslippskutt er mange arter truet.

– Arter og økosystemer i havet er allerede utsatt for et stort press fra oss mennesker gjennom overfiske, nedbygging av leveområder og forurensning. Klimaendringer kommer på toppen av dette og truer livet i havet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Klimaendringer påvirker allerede leveområdene til kysttorsk, laks, kongekrabbe, stortare og drøbakkråkebolle, og vil være en økende trussel i tida framover.

Utbredelsen av arter langs norskekysten fram mot århundreskiftet er i stor grad avhengig av hvilket klimascenario som blir framtiden.

Det kommer fram i en ny rapport fra Miljødirektoratet, utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning (Niva) og Akvaplan-niva.

Klimaendringer er en av de største truslene mot naturmangfoldet i verden

De marine økosystemene leverer en rekke tjenester som mennesker er helt avhengig av. For eksempel produserer de over halvparten av oksygenet vi puster, de bidrar til å holde temperaturen på jorda i balanse, rekreasjon og er en viktig matkilde.

– At klimaendringene påvirker økosystemtjenestene både raskere og sterkere enn vi tidligere har antatt, viser at det er viktigere enn noen gang å innføre tiltak for å begrense de negative effektene og ta hensyn til klima i framtidas kystforvaltning, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Rapport: Klimapåvirkning på viktige kystvannsarter

Utslippskuttene vi gjør i dag er av avgjørende betydning

Klimaendringer gjør at flere marine arter forflytter seg, oftest mot polene. Dette skyldes blant annet at kvaliteten på områdene der artene lever, også kalt habitatet, blir dårligere som følge et endret klima.

– Dessverre gjør klimaendringer at havet blir varmere, surere og kan ta opp mindre oksygen. Summen av disse endringene kan være kritisk for artene som lever der. Funnene i studien viser at flere kystarter er på vei til å miste de naturlige leveområdene sine, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Rapporten viser at de fem utvalgte artene endrer utbredelse som følge av endringer i miljøet langs norskekysten fram mot 2100. Habitatene deres blir dårligere, og det er i Nord-Norge de beste leveområda vil være i tiden framover.

Hvor store endringene blir for de ulike artene, er avhengig av hvor mye klimagasser vi slipper ut i tida framover. Lavere utslipp vil gi mindre konsekvenser for artene.

Faktaboks: Klimascenarioer – mulige klimaframtider

 • I klimaforskningen brukes framskrivinger for å illustrere mulige klimaframtider.
 • Scenarioene beskriver hvordan klimaet forventes å endre seg avhengig av størrelsen på de fremtidige klimagassutslippene.
 • I denne studien omfatter klimascenarioene en bærekraftig utvikling (lave utslipp), en middelvei (middels utslipp) og fossildrevet utvikling (høye utslipp).

Tareskogen er truet av klimaendringer

Studien viser at leveområdet for stortare påvirkes av økte temperaturer. Ved middels eller høyt klimascenario kan temperaturøkningen mot slutten av århundret føre til nedgang eller lokal utryddelse av stortare i Sør-Norge.

Tareskoger langs kysten er produktive økosystemer med stor artsrikdom. Flere arter, blant annet torsk og sei, er helt avhengig av tareskogene for å overleve.

– Norge er landet i Europa med mest tareskog, og de har en viktig rolle i å lagre karbon. Det er bekymringsfullt at klimaendringene kan føre til lokal utryddelse av stortare langs kysten i Sør-Norge, sier Ellen Hambro.

Faktaboks: Arter har ulik evne til å tilpasse seg

 • Arter og økosystemer reagerer ulikt på klimaendringer og har ulik tilpasningsevne. Noen arter er spesielt sårbare for klimaendringer.
 • Det gjelder spesielt arter som tåler temperaturendringer dårlig, har spesielle krav til leveområde, lang generasjonstid, begrenset evne til å spre seg til nye arealer og/eller konkurrerer mot andre arter.

Lenke: Klimaendringer og naturmangfold (miljøstatus.no)

Dårligere leveområder for torsk og laks

Kysttorsk og atlantisk laks vil ifølge studien finne egnede leveområder langs hele norskekysten fram mot 2100. Rapporten sier likevel at kvaliteten på habitatet blir dårligere langs hele kysten i alle klimascenarioene.

– Torsk er en nøkkelart, og kysttorskens utbredelse har derfor stor betydning for økosystemet. Klimaendringene gjør at leveområdene for kysttorsken på sikt blir dårlig i Sør-Norge, og det får stor betydning for bestanden av kysttorsk her. I Nord-Norge vil det fortsatt være gode oppvekstvilkår for kysttorsken, selv om det også her vil bli dårligere forhold over tid, sier Trond Kristiansen, prosjektleder i Niva.

Den atlantiske laksen beveger seg mellom ferskvann og havet og blir påvirket av forandringer i alle miljøer den oppholder seg i. I denne studien er det kystens egnethet som leveområde som er vurdert.

– I denne studien ser vi på artene i voksenstadiet. Samtidig vet vi at de i egg- og larvestadiet sannsynligvis er mer sårbare for klimaendringer, og at dette kan være en flaskehals for overlevelse av fisk i framtida. Tilgang på byttedyr er også en kritisk faktor for overlevelse. For eksempel er det viktig at tidspunktet laksesmolten vandrer mot åpent hav klaffer med tilgang på byttedyr, sier Kristiansen.

Faktaboks: Konsekvenser av økte havtemperaturer

 • Når temperaturen i vann øker, reduseres mengden oksygen i vannet. Det er sårbart for de marine artene som er avhengig av oksygen for respirasjon, altså for å utveksle luft og karbondioksid gjennom gjellene sine.
 • Temperaturøkning vil også føre til at behovet for mat øker på grunn av at arten bruker mer energi (økt metabolsk rate). En økning i energibehovet kan til en viss grad kompenseres ved at arten endrer adferd og bruker mer tid til å sikre seg nok næring. Kostnaden ved endret adferd er at arten risikerer selv å bli spist eller den velger å ikke bruke energi på reproduksjon.
 • Arter har et artsspesifikt temperaturintervall de kan leve innenfor. Hvis temperaturen overstiger denne grensen, vil det føre til reduksjon i utbredelse eller i verste fall at arten dør ut hvis arten ikke kan flytte seg til nye leveområder.

Faktaboks: Fem arter langs norskekysten fram mot år 2100

 • Norsk institutt for vannforskning (Niva) og Akvaplan-niva har på oppdag fra Miljødirektoratet analysert klimaendringenes betydning for fem utvalgte arter langs norskekysten frem mot år 2100.
 • Niva og Akvaplan-niva har studert hvordan klimaendringene påvirker det fysisk-biologiske klimaet langs norskekysten, samt hva endringene betyr for habitat og tilstand for artene kysttorsk, kongekrabbe, atlantisk laks, stortare og drøbakkråkebolle.
 • Sårbarhetsanalysen bygger på to trinn: statistisk nedskalering av globale klimamodeller for hele norskekysten og en vurdering av om dagens habitater for artene vil fortsette å være egnet habitat frem mot århundreskiftet.
 • Effektene av klimaendringer i kystsonen er svært komplekse og skaper endring i de marine økosystemene på toppen av annen lokal menneskelig aktivitet. Analysen har ikke vurdert den samlede belastningen fra alle disse påvirkningene.
 • Endret mattilgang som følge av klimaendringer er ikke sett på i studien.
 • Rapporten er en del av faggrunnlaget for forvaltningsplanene for norske havområder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *