Utslippsfri byggeplass med el-gravemaskiner: Klimasats bidrar til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Bilde fra Olav Vs gate i Oslo. Foto: Espen Larsen, Miljødirektoratet

Kommuner vil satse på klimavennlige byggeplasser

44 kommuneprosjekter får 62 millioner kroner til å kutte utslipp av klimagasser. Se alle Klimasatsprosjektene som får penger av Miljødirektoratet.

– Det er stort potensial for kutt i utslipp fra bygg og anlegg, og mange kommuner tar ansvar for å lede an i utviklingen mot mer miljøvennlige bygg. Hvordan selve byggeplassen driftes, materialene som velge og energibruken i det endelige bygget bidrar. Hele 44 kommuner får nå støtte til konkrete tiltak, og de har vist stor kreativitet og handlingsvilje i søknadene. Utslippsfrie byggeplasser er et godt eksempel på tiltak som får støtte. Med dette bidrar kommunene både til å bygge kompetanse hos seg selv og i byggenæringen, og til at det blir mer attraktivt å investere for eksempel i elektriske
gravemaskiner og annet utslippsfritt utstyr, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Har utløst mer enn 1.860 prosjekter

Miljødirektoratet deler ut 62 millioner kroner til kommuner som vil kutte utslipp av klimagasser. Ti fylker får støtte i denne søkerunden. Totalt har Miljødirektoratet tildelt 272 millioner kroner i 2022.
– Norge har forpliktet seg til å halvere klimagassutslippene innen 2030. Vi er helt avhengig av det lokale klimaarbeidet for å redusere de norske utslippene. Kommunene forteller oss at Klimasats gjør det lettere å få satt klimatiltak på dagsorden lokalt og til å få gjennomført dem, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.
Kommunene kunne søke om støtte til å kartlegge mulige klimatiltak i byggeprosjekter. De kunne også søke støtte til å dekke ekstrakostnaden ved å velge klimavennlige alternativer når de skal bygge et bygg, ved transporttiltak eller andre innkjøp.
Miljødirektoratet har støttet mer enn 1.860 prosjekter i alle landets fylker siden ordningen startet i 2016. I tillegg kommer 19 hurtigbåtprosjekter som supplerer den ordinære Klimasats-ordningen.

Norges største utslippsfrie byggeplass

Miljødirektoratet gir 12 millioner kroner til utslippsfri byggeplass ved byggingen av Stovner bad. Dette er Oslo kommunes og kanskje Norges største byggeprosjekt med så omfattende bruk av elektriske gravemaskiner. Badet skal stå ferdig i 2025.
Miljødirektoratet har undersøkt klimaeffekt av å bruke utslippsfrie maskiner på byggeplasser som har fått Klimasats-støtte. De ser en betydelig utvikling i antall utslippsfrie maskiner på byggeplassene fra de første prosjektene i 2016 og fram til nå.
– I snitt har byggeplassene gått fra én elektrisk maskin, til fire-fem maskiner per byggeplass. Samtidig rapporterer kommunene at det fremdeles er vanskelig å få tak i de store, elektriske maskinene, da det foreløpig er få av dem på markedet, sier miljødirektøren.

Reduserer utslipp av klimagasser med 38 prosent i byggeprosesser

Tydal kommune har søkt Klimasats-støtte for første gang, og fått penger til å kartlegge klimatiltak ved byggingen av et felles helse- og administrasjonsbygg. Kommunen skal kartlegge mulighetene for å gjenbruke bygningsmasse og inventar fra eksisterende bygg, bruke klimavennlige materialer og byggemetoder, redusere arealbruk og finne energieffektive løsninger.
– Å kartlegge klimatiltak tidlig i byggeprosessen er en suksessfaktor for å bygge klimavennlig. Kartleggingen gir mye kompetanse som kan bidra til stor klimaeffekt når kommunen starter byggingen, sier Ellen Hambro.
En analyse Miljødirektoratet har gjort viser at i ni av ti kartlegginger, blir klimatiltakene enten helt eller delvis realisert i selve byggeprosjektet. Kommunene anslår at klimagassutslippene blir redusert med 38 prosent i snitt i disse prosjektene sammenliknet med byggeprosjekter uten klimatiltak.

Deler på elektriske maskiner i skolen

Oslo kommune har fått støtte til å etablere en deleløsning for mindre maskiner i Oslo-skolen. Kommunen eier i dag over 1900 maskiner. Skolens vaktmestre skal få økt tilgang til elektriske hekksakser, gressklippere og løvblåsere. Imidlertid får de ikke én til hver skole – men færre maskiner som skolene kan dele på. Målet er at antall maskiner skal reduseres til det halve. Ved å bytte til elektriske maskiner og dele på færre maskiner, beregner kommunen at utslippene vil reduseres med 50 prosent. Dette betyr en utslippsreduksjon på over 400 tonn CO2 per år. Kommunen estimerer at maskinene vil leve i cirka åtte år, noe som til sammen vil gi en utslippsbesparelse på i overkant av 3000 tonn CO2.

Faktaboks: Søknadsfrist for 2023

• Miljødirektoratet deler ut 100 millioner kroner i 2023.
• Frist for å søke Klimasats-støtte neste år er 1. mars 2023.
• Søknadsskjema åpner på nyåret.
Faktaboks: Fakta om Klimasats
• Støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016.
• Støtten bidrar til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.
• Støtten er utløsende for at tiltakene blir gjennomført, og kommunen må ha egeninnsats.
• Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen
eller hver for seg.
• Miljødirektoratet deler resultater og erfaringer fra prosjektene gjennom webinarer,
klimapodcast for kommunene, veiledning på nett og fysiske og digitale samlinger.
• Klimasats støtter ikke klimatilpassingstiltak. Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning
for kunnskap om klimatilpasning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *