Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Lånegarantiordningen til næringslivet som følge av de høye strømprisene er klar

Regjeringen varslet i slutten av september innføringen av en lånegarantiordning for næringslivet som følge av høye strømpriser. Den er nå vedtatt av Stortinget og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og er operativ fra i dag.

-Det er med stor glede jeg kan annonsere at vi nå er klar til å motta søknader til lånegarantiordningen. Med denne ordningen skal vi bidra til at strømintensive bedrifter, som har likviditetsproblemer som følge av de høye strømprisene, lettere kan få hjelp av banken sin, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Lånegarantiordningen gjør at banker får redusert risiko knyttet til utlån ved at Eksfin garanterer for opptil 90 prosent av lånebeløpet som bedriftene mottar. Dette vil bidra til at bedriftene får tak i lån de ellers ikke ville fått, eller som hadde vært mer kostbare enn uten garantien. Hver bank skal inngå en avtale med Eksfin, mens bedriftene forholder seg til sine banker. Ordningen er midlertidig og vil vare ut mars 2023.

– Den økonomiske situasjonen har gjort arbeidet krevende. Jeg har forståelse for at mange har vært utålmodige, men vi har jobbet iherdig med de siste detaljene og har nå endelig en god løsning på plass, sier næringsministeren.

Hvem gjelder ordningen for?

Lånegarantiordningen er nasjonal og gjelder for bedrifter uansett størrelse som har sin virksomhet i Norge og oppfyller kriterier knyttet til strømintensitet og utvikling i strømpris i bedriftens område. Bedriften må ha minst 3 prosent strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader (strømforbruk og nettleie, eksklusive merverdiavgift) som andel av omsetning i denne perioden.

Bankene skal i sin vurdering av lånesøknader vektlegge at bedriften som mottar lån ville klart å bære strømkostnaden under normale markedsforhold (uten de ekstraordinært høye strømprisene).

Det vil være mulig å søke om lån under denne ordningen og samtidig motta tilskudd under en fremtidig energitilskuddsordning. Foretak som har mottatt støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag kan også søke om lån under denne ordningen. Kredittinstitusjoner og andre finansielle institusjoner kan ikke søke om lån under ordningen, det samme gjelder for organisasjoner som benytter strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner.

Innhold i ordningen

Garantien gjelder for lån innvilget innen utgangen av mars 2023, med en varighet på opptil 6 år. Den øvre grensen for lånebeløp er 50 millioner kroner per foretak/konsern. Foretak innenfor et konsern kan søke om lån, men den samlede lånesummen vil gjelde for konsernet og ikke det enkelte foretak. Lånene kan brukes til dekning av driftsutgifter og finansiering av investeringer. Driftsutgifter kan omfatte alle løpende utgifter, herunder utgifter til betjening av eksisterende gjeld.

Staten vil få en inntekt under ordningen i tråd med de midlertidige reglene for offentlig støtte i forbindelse med Ukraina-krisen. Garantipremien vil være lavere for små og mellomstore bedrifter. Rammen for ordningen er 1000 millioner kroner, og det er en tapsavsetning på 20 prosent av rammen. Garantien dekker tap hos banker som stammer fra lånene og som inntreffer innenfor lånets løpetid. Staten og bankene tar tap under garantien på like vilkår.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *