Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Mindre optimisme blant arbeidsgiverne i Vest-Viken

I årets bedriftsundersøkelse fra NAV Vest-Viken melder 24 prosent av virksomhetene om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og de mangler cirka 4.050 personer. Rundt hver fjerde virksomhet forventer økt sysselsetting i 2023.

Av 1.210 bedrifter NAV har kontaktet i Vest-Viken, svarte 900 på undersøkelsen. Det er en svarandel på hele 74 prosent som dermed gir god validitet.

NAVs bedriftsundersøkelse gir verdifull kunnskap om behovet for arbeidskraft etter region og næring. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og kartlegger eventuelle utfordringer med å skaffe den riktige kompetansen. Den gir i tillegg innsikt i virksomhetenes forventede bemanningsbehov det kommende året.

– Årets undersøkelse viser at arbeidsgiverne er litt mindre optimistiske til ansettelser enn før, men det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft i mange bransjer. Det er størst mangel på helsearbeidere, kokker, servitører, håndverkere og lærere, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun mener at situasjonen på arbeidsmarkedet burde gi gode muligheter for inkludering.

– Med så lav ledighet og mangel på arbeidskraft innen en rekke yrker er dette en god anledning til å inkludere flere. Da kan vi både hjelpe personer i jobb, og samtidig dekke arbeidsgivernes behov for arbeidskraft, sier Speilberg.

Sysselsetting

Andelen virksomheter som forventer økt sysselsetting utgjør 23 prosent. Det vil si at en knapp fjerdedel av virksomhetene forventer økt sysselsetting i 2023.

Nettoandelen virksomheter som forventer økt sysselsetting, det vil si virksomheter som forventer å få flere ansatte minus de som forventer å ha færre ansatte i året som kommer, utgjør 11 prosent, en nedgang på 6 prosentpoeng fra 2022.

Optimisme og pessimisme

Bergverksdrift og utvinning, samt finansiering- og forsikringsvirksomhet, er næringene med de mest optimistiske sysselsettingsforventningene, mens jordbruk, skogbruk og fiske er den mest pessimistiske næringen når det gjelder sysselsetting fremover.

Når vi sammenligner oss med resten av landet er virksomhetene i Vest-Viken mindre optimistiske til å ansette flere det kommende året enn landsgjennomsnittet.

Rekrutteringsproblemer

24 prosent av bedriftene i området til NAV Vest-Viken forteller om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Av disse opplyser 13,5 prosent at de ikke har klart å skaffe relevant arbeidskraft, mens 10,6 prosent oppgir at de har måttet ansette arbeidskraft med lavere eller annen kompetanse enn de faktisk trenger.

– Så mye som 18 prosent av virksomhetene forklarer rekrutteringsproblemene med at de har for få eller ingen kvalifiserte søkere til disse stillingene. Rekrutteringsproblemer kan for mange bedrifter bety lavere vekst enn de ellers ville hatt, forklarer Speilberg.

Mangel på arbeidskraft

Siden dette er en utvalgsundersøkelse, er det usikkerhet knyttet til anslått mangel på arbeidskraft, både med tanke på dagens situasjon og fremover.

Næringene som oppgir størst mangel på arbeidskraft er helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og motorvognreparasjoner samt overnattings- og serveringsvirksomhet.

Blant yrkesgruppene er det størst mangel innen ulike helseyrker, kokker og servitører, tømrere og snekkere og grunnskolelærere.

Fakta om undersøkelsen

896 bedrifter i Vest-Viken (74 prosent) svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført fra 30. januar til 17. mars. NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet. Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft det kommende året. Resultatene fra undersøkelsen forutsier fremtidig utvikling i sysselsettingen, og gir nyttig informasjon om tilpasningsproblemer på arbeidsmarkedet, nå og fremover.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *