Denne vesle parasittvepsen Piogaster punctulata er blant funnene. Piogaster er en sjelden gruppe vepser som er parasitter på hoppeedderkopper. Gruppen har svært få funn på verdensbasis, noe som har ført til at Nina har blitt kontaktet av kanadiske forskere om eksemplaret. Nye metoder som bruker såkalt DNA-metastrekkoding gir rask identifisering av et større antall insekter og øker mulighetene for funn av slike sjeldne arter. Foto: Arnstein Staverløkk, Nina.

Ny rapport: Norge har trolig 20.000 insektarter

Overvåking av insekter gir oss stadig bedre grunnlag for å si noe om forekomst og tilstand for insektene i Norge. Fra i år utvides overvåkingen til å ta med Nord-Norge.

– Insekter er helt avgjørende for naturens kretsløp, og om bestandene reduseres kan det få konsekvenser for økosystemenes funksjoner og gå ut over matsikkerhet og vår livskvalitet og helse. Derfor er det viktig med god kunnskap om utviklingen for insektene. Kunnskap som produseres gjennom kartlegging og overvåking av natur er et sentralt virkemiddel for å nå målene verden har satt seg i Naturavtalen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Norsk institutt for naturforskning har nå levert rapport fra overvåkingen av insekter som ble gjennomført i 2022. Overvåkingsprogrammet ble startet opp i 2020 etter flere urovekkende rapporter om nedgang i insektbestander i flere deler av verden.

Årets resultater viser nedgang i antall insekter, mendette er ifølge forskerne trolig på grunn av dårlige værforhold for insektene dette året.

– Det er for tidlig å si noe om utviklingen for insektene våre på bakgrunn av 3 sesonger med overvåking. Vi får likevel mye ny kunnskap om hvilke insekter vi finner i norsk natur, sier Hambro.

Se rapporten her: Insektovervåking på Østlandet, Sørlandet og Trøndelag: 2022 – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Ny teknologi påviser nye arter

Med teknologien DNA-metastrekkoding kan forskerne raskt lese av og matche DNA fra innsamlet materiale med en database over kjente DNA-koder, og slik finne riktig art. Overvåkingen av insekter estimerer i siste rapport at det finnes omtrent 20.000 insektarter i Norge. Til sammenligning er det ca. 19.500 kjente insektarter i Norge fra tidligere.

– Ny teknologi som DNA-strekkoding gir oss helt nye muligheter til å skaffe kunnskap om naturen rundt oss, og vi tar stadig i bruk denne metoden på nye områder. Vi kan nå skaffe data vi bare kunne drømme om tidligere, og med betydelig mindre ressursbruk, sier Hambro.

Forskerne vurderer at de fleste av de nye artene som er funnet er arter som hører naturlig hjemme i norsk natur, men som ikke er blitt påvist tidligere. Flere av disse er arter som tidligere er funnet i naboland. Noen av artene er også fremmede arter som ikke er naturlig hjemmehørende i norsk natur. Forskerne har utviklet en solid metode for systematisk skille mellom fremmede arter og de som er stedegne norske arter.

Utvider insektsovervåkingen i 2023

Etter flere urovekkende internasjonale studier satte Miljødirektoratet i 2020 i gang en årlig overvåking av insekter som følger utvikling og søker å forklare hvorfor endringer skjer. I 2022 har denne dekket kulturlandskap på Østlandet, Sørlandet og Trøndelag, og for Østlandet også skog.

Totalt har 90 lokaliteter blitt undersøkt så langt. Miljødirektoratet vil fra 2023 utvide overvåkingen til å også dekke Nord-Norge.

Utvidelsen gjør det mulig å bruke dataene når vi skal vurdere den samlede tilstanden for økosystemene i Norge. I tillegg kan vi følge virkningene av de pågående klimaendringene fra sør til nord i landet.

– Vi vet jo at klimaendringene påvirker naturen, men hvilke konkrete konsekvenser dette får og hvordan andre påvirkningsfaktorer spiller inn er ikke alltid like lett å få øye på eller forutsi. Vi trenger derfor å overvåke naturen vår, sier Hambro.

Les mer om overvåkingsprogrammet her: Norsk insektsovervåking – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Hovedfunn fra rapporten:

  • Overvåkingen har funnet et estimert artsantall på ca. 20.000 insektarter.
  • Flest arter er så langt funnet på Østlandet. Der er det funnet noen flere arter i deler av kulturlandskapet (såkalt semi-naturlig mark) enn i skog. Deretter følger kulturlandskap i Trøndelag og kulturlandskap på Sørlandet.
  • Overvåkingen har funnet mer enn hundre- og femti rødlistede arter og det er funnet rødlistede arter i nesten alle lokaliteter
  • Mengden arter og biomasse av insekter for 2022 er noe lavere enn tidligere år.

FAKTA: Nedgang i insektsbestandene

  • Ifølge FNs Naturpanel er de globale trendene for insektbestandene ikke kjent, men en kraftig reduksjon har blitt dokumentert flere steder.
  • FNs Naturpanel trekker fram at endringer i arealbruk, mer intensivt landbruk og overdreven bruk av insektmidler kan være årsaker til tap av insekter. I tillegg peker forskning på at klimaendringene med mer ekstremvær har alvorlige konsekvenser for insektene.
  • Forskere mener det trengs ti år med overvåking før vi kan si noe sikkert om trendene i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *