Økt sykefravær i Vest-Viken

I 3. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 4,3 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. I Viken fylke var sykefraværet på 4,7 prosent (+5,0%), mens det i landet som helhet var på 4,6 prosent (+2,6%).

Sammen med sykemeldinger som følge av luftveissykdommer, er det diagnosegruppen allment og uspesifisert som utgjør størstedelen av økningen i sykefraværet.

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal representerte 1 688 785 tapte dagsverk i Viken, det er rundt 130 000 flere enn i 3. kvartal 2021. Årsaken til økningen finner vi fortsatt først og fremst innenfor sykdommer i luftveiene (+ 16%). Økningen er størst for kvinner (+22%). Videre har diagnosegruppen «Allment og uspesifisert», som i hovedsak omfatter «slapphet og tretthet», en økning på 11 prosent. Også her er det kvinner som har den største økningen (+16%).
Muskel- og skjelettlidelser er fortsatt den største diagnosegruppen, men har en nedgang dette kvartalet (-6%). Psykiske lidelser har økt med 3 prosent.
Av de som var sykmeldte i Viken hadde 21,7 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning på 8,4 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2021. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Flesberg med 5,6 prosent, Sigdal med 5,4 prosent og Øvre Eiker med 5,3 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,0 prosent og Bærum med 3,5 prosent.

Økning i sykefraværet i nær alle aldersgrupper

Det har vært en økning i sykefraværet i alle aldersgrupper. I aldersgruppen 16-19 år var økningen på 2,0 prosent. I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 2,9 prosent, i aldergruppen 30-39 år 3,7 prosent, i aldersgruppen 40-49 år 4,5 prosent, i aldersgruppen 50-59 år 7,2 prosent, mens for de mellom 60 til 69 år var økningen på 6,1 prosent.
Sykefraværet for kvinner var på 5,5 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,5 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, var det en økning for begge kjønn. Menn hadde den største økningen (+7,2%), mens kvinner hadde en noe mindre økning (+3,8%). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisning.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 6,6 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,2 prosent. Sammenlignet med 3. kvartal 2021 var det kun nedgang i sykefraværet i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (-2,1%). Den største økningen i sykefravær sammenlignet med 3. kvartal 2021 finner vi i næringene omsetning og drift av fast eiendom (+27,9%), finansierings- og forsikringsvirksomhet (+24,4%) og overnattings- og serveringsvirksomhet (+24,1%)
På grunn av sesongsvingningene, sammenlignes sykefraværet med utviklingen innenfor samme kvartal fra år til år.

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent

Fakta:

Fra 1.1.2020 ble fylket Viken etablert, men i NAV har vi delt Viken i de to NAV-regionene Øst-Viken og Vest-Viken.
NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *